REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL  FEDERAȚIEI ROMÂNE DE FREESTYLE KICKBOXING

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1.1 – Federația Română de Freestyle Kickboxing este constituită la data de 15.11.2012, fiind o persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, nepolitică și fără scop lucrativ.

Art. 1.2 – Federația Română de Freestyle Kickboxing funcționează în baza Regulamentului de Organizare și Funcționare adoptat de Adunarea Generală a acesteia, precum și a reglementărilor legale în vigoare.

Art. 1.3 – Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru toți membrii afiliați la Federația Română de Freestyle Kickboxing și trebuie să fie aplicate în toate activitățile federației pe teritoriul României, de toate structurile sportive afiliate și de membrii lor (sportivi, instructori, antrenori, arbitri, oficiali, etc.)

Art. 1.4 – Regulamentul este elaborat pe baza prevederilor Statutului Federației Române de Freestyle Kickboxing în vigoare, precum și a Legii 69/2000.

Art. 1.5 – Abrevierea uzuală a denumirii Federației Române de Freestyle Kickboxing este FRFK.

Art. 1.6 – FRFK este constituită pe durată nedeterminată.

ORGANIZAREA FRFK

Art. 2.1 – Federația Română de Freestyle Kickboxing este structurată departamental, fiecare departament coordonând stilurile de arte marțiale pe care le reprezintă.

Art. 2.2 – Înființarea de noi departamente în cadrul FRFK se va face numai cu aprobarea Adunării Generale și respectând legislația în vigoare.

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE

Art. 3.1 – Scopul FRFK este de valorificare a aptitudinilor individului într-un sistem organizat de selecție, pregătire și competiție pentru îmbunătățirea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri și obținerea victoriei, de a aduna practicanții de Freestyle Kickboxing din întreaga țară și de a dezvolta un spirit de prietenie și ajutor reciproc între toate organizațiile sportive.

Art. 3.2 – Federația va promova atât latura sportivă cât și cea educativă și spirituală.
Pe plan sportiv, federația va duce o politică de mărire a numărului de practicanți, dintre care să fie selectați, prin intermediul campionatelor naționale, cei mai valoroși sportivi care să reprezinte cu cinste România în competițiile internaționale.

Art. 3.3 – FRFK va promova latura educativă prin organizarea de cursuri de pregătire și perfecționare atât pentru sportivi cât și pentru instructori, antrenori și arbitri. Va colabora de asemenea cu celelalte federații naționale și cu federațiile europene și mondiale pentru a organiza schimburi de informații și organizarea de stagii de pregătire.

Art. 3.4 – Obiectivele FRFK sunt următoarele:

 1. organizarea, conducerea și controlul ramurilor de sport componente, pe plan național;
 2. dezvoltarea și promovarea sporturilor respective, pe întreg teritoriul țării, sub toate formele lor, fără niciun fel de discriminare pe motive politice, rasiale, religioase, sex sau vârstă;
 3. promovarea sporturilor practicate prin intermediul echipelor reprezentative și cele ale cluburilor sportive, în competițiile internaționale;
 4. dezvoltarea și statornicirea unor legături constante între FRFK și structurile sportive afiliate, în cadrul unui sistem de gestiune democratică a activității, bazat pe autonomie, încredere, transparență, răspundere și loialitate;
 5. elaborarea și organizarea sistemului competițional intern prin care se asigură desfășurarea competițiilor naționale și locale, la toate categoriile de vârstă și sex. Competițiile interne se vor desfășura după regulamentele proprii ale federației.
 6. organizarea procesului de selecție, formare, pregătire și perfecționare continuă a sportivilor în concordanță cu cerințele necesare obținerii de rezultate pe plan internațional;
 7. perfecționarea continuă a nivelului de calificare a specialiștilor: antrenori, instructori, arbitri, etc, în colaborare cu instituțiile autorizate;
 8. dezvoltarea bazei materiale necesare desfășurării tuturor activităților prezentate în obiectul de activitate (competiții, antrenamente, cercetare, pregătirea loturilor naționale, etc.);
 9. reprezentarea și apărarea intereselor sporturilor ce aparțin departamentelor FRFK, pe plan intern și internațional;
  j. extinderea și îmbunătățirea relațiilor de cooperare cu federațiile de specialitate din alte țări, precum și cu forurile mondiale și europene la care FRFK este afiliată;
 10. colaborarea cu alte federații, asociații, fundații sau organisme de specific (inclusiv societăți comerciale) din țară sau străinătate, în vederea realizării obiectului de activitate;
 11. promovarea spiritului de fair-play în competiții și în sălile de antrenament;
 12. interzicerea folosirii substanțelor dopante în activitatea sportivă și pedepsirea celor care le utilizează;
 13. organizarea unor activități de cercetare în domeniul artelor marțiale, cât și organizarea de seminarii, conferințe, cursuri pentru prezentarea rezultatelor acestor cercetări;
 14. valorificarea de materiale sportive specifice domeniului artelor marțiale cât și a celor nespecifice;
 15. elaborarea și editarea de publicații proprii privind activitatea artelor marțiale, producerea și valorificarea materialelor tehnice și publicitare legate de domeniu sau de activitate (casete video, DVD, compact discuri, reviste, cărți, pliante, calendare, agende, tricouri, genți, etc.);
 16. colectarea, prelucrarea și prezentarea pe diferite suporturi a informațiilor din domeniul sportului, cât și valorificarea acestora.

ATRIBUȚIILE FEDERAȚIEI ROMÂNE DE FREESTYLE KICKBOXING

Art. 4.1 – Federația organizează activitatea departamentelor, precum și propria activitate în concordanță cu Statutul FRFK, cu regulamentele și hotărârile adoptate de organele sale potrivit competențelor.
Art. 4.2 – Principalele atribuții ale federației sunt:

 1. elaborează strategia națională de dezvoltare a freestyle- kickboxing-ului și controlează aplicarea acesteia de către membrii afiliați;
 2. organizează activitățile și competițiile sportive oficiale la nivel național, în baza normelor și regulamentelor adoptate potrivit Statutului FRFK și omologheaza rezultatele lor;
 3. întocmește calendarul sportiv intern și internațional al departamentelor și sprijină desfășurarea acestor activități;
 4. elaborează și adoptă regulamente și norme de organizare, tehnice, financiare și de asigurare materială pentru activitatea proprie;
 5. organizează și coordonează întreaga activitate a arbitrilor din cadrul federației, privind formarea, perfectionarea continuă, clasificarea și promovarea acestora pe baza unui regulament propriu de funcționare;
  f. elaborează și realizează planurile de pregătire și de participare a sportivilor de performanță din cadrul loturilor naționale de stil la competițiile internaționale;
 6. colaborează cu Ministerul Educației Naționale și/sau cu instituțiile din structurile acestuia pentru formarea și perfecționarea specialiștilor din domeniul freestyle kickboxing;
 7. organizează stagii de pregătire susținute de către persoane autorizate din țară și din străinătate, pentru sportivi, antrenori, arbitri;
 8. întreprinde măsuri pentru prevenirea, controlarea și sancționarea folosirii substanțelor interzise și a metodelor neregulamentare destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor;
  j. promoveaza spiritul de fair-play în competiții și în sălile de antrenamente, militează pentru combaterea violenței și pentru folosirea tehnicilor învățate la antrenamente numai în cazuri de autoapărare;
  k. administrează și gestionează mijloacele financiare și materiale aflate în patrimoniu, în conformitate cu prevederile legale, ale statutului, regulamentelor și normelor interne;
  l. stabilește cuantumul cotizațiilor, taxelor, contribuțiilor și penalităților care se aplică în activitatea federației;
  m. asigură mijloace financiare și materiale prin efort propriu, din activități nepatrimoniale specifice activității sportive sau din activități economice directe realizate în legatură cu obiectul de activitate al federației;
  n. se poate asocia cu persoane fizice sau juridice în scopul constituirii de societăți comerciale sau pentru participarea cu părți sociale la societăți comerciale, fondurile obținute fiind utilizate pentru activitatea specifică federației;
 9. exercită autoritatea disciplinară în domeniul său de activitate în condițiile prevăzute de Lege și în concordanță cu statutul și regulamentele proprii;
 10. reprezintă, susține și apără interesele disciplinelor componente pe plan intern, în relațiile cu ANS, Comitetului Olimpic Roman, autoritățile administrației publice centrale și locale, cu alte instituții și organizații, precum și pe plan internațional, în relațiile cu forurile mondiale și europene la care este afiliată, cu federațiile de profil din alte țări sau alte foruri internaționale cu implicații în domeniul de activitate al federației.

Art. 4.3 – Federația Română de Freestyle Kickboxing elaborează și adoptă, prin intermediul organelor sale, potrivit competențelor care le sunt atribuite în statut, următoarele documente:

 • regulamentul de organizare și funcționare al federației;
 • normele de clasificare sportivă;
 • regulamentul privind statutul și transferul sportivilor;
 • alte regulamente sau norme specifice necesare desfășurării activității propuse;
  Statutul, regulamentele, normele și hotărârile emise și aprobate de către organele FRFK sunt obligatorii pentru toți membrii federației.

ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI CONTROL

Art. 5.1 – Organele de conducere, administrare și control ale FRFR sunt:
1. Adunarea Generală;
2. Biroul Federal;
3. Comisia de Cenzori;

4.Comisia de Apel.

 

Art. 5.2ADUNAREA GENERALĂ

Art. 5.2.1 – Adunarea Generală este forul de conducere al Federației și este alcatuită din totalitatea membrilor FRFK.

Art. 5.2.2 – Norma de reprezentare este de către un delegat cu drept de vot din partea fiecărei structuri sportive afiliate.

Art. 5.2.3 – Delegații se vor prezenta la Adunarea Generală cu mandat scris și stampilat emis de structura sportivă afiliată.

Art. 5.2.4 – Numai delegații prezenți și abilitați să voteze vor putea decide asupra chestiunilor supuse la vot.

Art. 5.2.5 – Votul prin corespondență nu este admis.

Art. 5.2.6 – Ședintele Adunării Generale sunt ordinare și extraordinare. Adunarea Generală Ordinară se întrunește o dată pe an, în primul trimestru, iar cea Extraordinară, ori de câte ori este necesar. Adunarea Generală are drept de control permanent asupra Biroului Federal și Comisiei de Cenzori.
Convocarea membrilor la ședințele Adunării Generale Ordinare se face de către Biroul Federal prin unul din următoarele mijloace: fax, poșta electronică, publicare într-un ziar de largă răspândire și/sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, expediată cu cel puțin 10 de zile înaintea datei fixate pentru ședință.

Art. 5.2.7 – Convocarea va cuprinde data, ora și locul desfășurării, ordinea de zi – cu menționarea expresă a temelor ce vor fi dezbătute.

Art. 5.2.8 – Dacă pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea și/ sau completarea Statutului, convocarea trebuie să cuprindă și textul integral al acestora.

Art. 5.2.9 – Propunerile și cererile ce se doresc a fi incluse în ordinea de zi a Adunării Generale trebuie să fie transmise de către membri sau de către Biroul Federal cu cel puțin 5 zile înaintea desfășurării Adunării la Secretariatul General al FRFK.

Art. 5.2.10 – Pot fi dezbătute, în caz de urgență și problemele prezentate după termenul menționat, dacă acestea nu privesc modificarea sau completarea altor cereri anterioare, cu condiția ca această hotărâre să se ia de jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți.

Art. 5.2.11 – Adunarea Generală Extraordinară se convoacă de către Biroul Federal, ori de cate ori este nevoie, în urma solicitărilor scrise a cel putin 2/3 din numărul membrilor.

Art. 5.2.12 – Ședința Adunării Generale Extraordinare trebuie programată în termen de maximum 5 zile de la data primirii cererii; convocarea membrilor va cuprinde data, ora, locul și ordinea de zi – care va include numai temele pentru care a fost convocată Adunarea.

Art. 5.2.13 – Adunarea Generală este statutar constituită și are putere de decizie în prezența a jumătate plus unu din numărul delegaților cu drept de vot desemnați de membri să participe la aceasta. În cazul în care se constată că Adunarea Generală nu are putere de decizie și nu dobândește această competență în maximum doua ore de la începerea ședinței, ea poate fi reconvocată într-un interval de până la 30 zile. În acest caz, Adunarea se va desfășura și va avea putere de decizie indiferent de numărul membrilor prezenți.
Art. 5.2.14 – Hotărârile Adunării Generale se iau în mod valabil, prin vot, de către jumătate plus unu din totalitatea membrilor federației.

Art. 5.2.15 – În cazul Adunării Generale reprogramate, hotărârile se iau în mod valabil, prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți.

Art. 5.2.16 – Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret (buletin de vot), în raport cu modalitatea adoptată de Adunarea Generală.

Art. 5.2.17 – Propunerile vor fi supuse la vot în ordinea în care au fost prezentate. Dacă pentru aceeași problemă există mai mult de două propuneri, ele sunt supuse succesiv votării și fiecare delegat poate vota numai pentru una dintre propuneri.

Art. 5.2.18 – Votarea prin vot deschis se poate face prin apel nominal când cererea în acest sens este acceptată de majoritatea simplă a voturilor delegaților cu drept de vot prezenți la Adunare.
Art. 5.2.19 – Nimeni nu este constrâns să voteze.

Art. 5.2.20 – Adunarea Generală de alegeri se desfașoară din 5 în 5 ani. Propunerile nominale pentru funcțiile eligibile se vor depune la sediul federației cu minim 5 zile înaintea desfășurării Adunarii Generale de alegeri.

Art. 5.2.20 – Toate alegerile se fac prin vot secret cu buletine de vot. Dacă pentru o funcție există un singur candidat, alegerea se poate face și prin vot deschis.

Art. 5.2.21 – Distribuirea și numărarea buletinelor de vot se face de către Comisia de Validare.

Art. 5.2.22 – Numărul buletinelor de vot eliberate va fi anunțat de președintele Comisiei de Validare înainte de numărarea voturilor. Dacă numărul buletinelor returnate este egal sau mai mic decât numărul buletinelor eliberate, votul este validat. În caz contrar, votul va fi anulat și se va proceda la o altă votare.

Pentru stabilirea rezultatului votării se vor lua în calcul numai buletinele valabile returnate. Buletinele necompletate și anulate nu intră în calcul.

Art. 5.2.23 – Funcțiile supuse alegerii Adunării Generale sunt:

 1. PREȘEDINTELE FEDERAȚIEI ROMÂNE DE FREESTYLE KICKBOXING: va fi desemnat prin vot secret de către Adunarea Generala Ordinară de Alegeri a federației și are mandat pentru o perioadă de cinci ani. Mandatul poate fi reînnoit.
 2. Pentru alegerea Președintelui federației, membrii vor depune propuneri nominale la Secretariatul FRFK cu cel puțin 5 zile înainte de data la care este convocată Adunarea Generală de Alegeri;
  Propunerile pentru funcția de Președinte trebuie să fie însoțite de programe scrise ale fiecărui candidat privind obiectivele pe care dorește să le realizeze pe perioada mandatului.
 3. Persoanele propuse a candida pentru funcția de Președinte al federației trebuie să îndeplinească următoarele condiții minimale:

– să fie absolvent al studiilor universitare, cu diplomă de licență;

– să fie un practicant al sportului recunoscut de către entitățile naționale abilitate (diplomă de antrenor, diplomă de instructor sportiv, etc. recunoscută de statul român);

– să fie legitimat la unul dintre membrii federației (membri fondatori sau membri asociați);

– membrul federației din care face parte să aibă taxele datorate FRFK achitate la zi;

– să fie o persoană care să vegheze la interesul primordial al federației;

– să nu fi suferit vreo condamnare penală.

 1. Pentru alegerea Președintelui federației este necesară obținerea majorității simple (jumătate plus unu) a voturilor exprimate și validate. În cazul în care niciunul dintre candidați nu obține numărul necesar de voturi, scrutinul se va repeta, buletinul de vot cuprinzând candidații clasați pe primele două locuri după primul tur. În caz de egalitate de voturi scrutinul se va repeta, câștigând candidatul care are un număr mai mare de voturi.
 2. În cazul în care există o singură propunere pentru funcția de Președinte al FRFK și în urma primului tur de scrutin aceasta nu a obținut majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate și validate, se vor face noi propuneri și se va respecta aceeași procedură de votare.
 3. Dacă Președintele federației își încetează activitatea sau nu își poate exercita atribuțiile, unul dintre Vicepreședinti, desemnat de Biroul Federal, va prelua atribuțiile Președintelui cel mult până la Adunarea Generală următoare. În acest caz, Adunarea Generală va alege un nou Președinte conform prezentului Statut.
 4. Vicepreședinții, în număr de 5 (cinci), vor fi desemnați prin vot de către Adunarea Generală, în ordinea descrescătoare a voturilor obținute; pentru a fi ales, fiecare candidat trebuie să obțină jumătate plus unu din numărul voturilor exprimate și validate. Mandatul acestora este de 5 ani și poate fi reînnoit.
  h. Persoanele propuse a candida pentru funcția de Vicepreședinte al federației trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

– să fie absolvent al studiilor universitare, cu diplomă de licență;

– să fie un practicant al sportului recunoscut de către entitățile naționale abilitate (diplomă de antrenor, diplomă de instructor sportiv, etc), recunoscute de către statul român;

– să fie legitimat la unul dintre membrii federației (membri fondatori sau membri asociați);

– membrul federației din care face parte să aibă taxele datorate FRFK achitate la zi;

– să fie o persoană care să vegheze la interesul primordial al FRFK;

– să nu fi suferit vreo condamnare penală.

 1. Membrii Biroului Federal: sunt în număr de 7 (șapte), după cum urmează:

– Președintele – 1 persoană

– Vicepreședinte – 5 persoane

– Secretar General – 1 persoană

 1. Membrii Comisiei de Cenzori – Ulterior înființării federației, în condițiile Legii, va putea fi aleasă o comisie de cenzori.
 2. Membrii Comisiei de Apel – Ulterior înființării federației, în condițiile Legii, va putea fi aleasă o comisie de apel.
 3. Adunarea Generală poate acorda, prin vot deschis, titlul de: „Președinte de Onoare” sau „Membru de Onoare” persoanelor cu contribuții meritorii în dezvoltarea, promovarea și sprijinirea artelor marțiale cuprinse în obiectul de activitate al federației.
 4. Nominalizarile în acest sens vor fi făcute de către Biroul Federal.
  Președinții de Onoare și Membrii de Onoare au dreptul să participe la Adunările Generale fără drept de vot. Președinții de Onoare pot participa la ședințele Biroului Federal fără drept de vot.
 5. Atribuțiile Adunării Generale sunt:

– aprobă Statutul și Actul Constitutiv al federației, modificările și/sau completările acestora;

– aprobă programe și planuri de dezvoltare pe termen lung în domeniul de activitate al federației;

– aprobă cuantumul cotizațiilor și taxelor percepute de federație;

– aprobă planurile anuale de activitate și bugetele de venituri și cheltuieli ale federației;

– aprobă calendarul competițional intern și internațional al federației;

– aprobă regulamentul de organizare și funcționare al federației;

– alege Președintele federației, confirmă validarea alegerilor desfășurate pentru desemnarea Vicepreședinților și membrilor Biroului Federal;

– alege membrii Comisiei de Cenzori;

– aprobă raportul privind activitatea Biroului Federal, bilanțul contabil, execuția bugetară, raportul Comisiei de Cenzori;

– decide, în ultimă instanță, asupra afilierii, suspendării și excluderii membrilor federației;

– hotărăște în legătură cu dizolvarea federației și lichidarea patrimoniului, conform legii;

– aprobă procesul verbal oficial al Adunării Generale;

– aprobă afilierea structurilor sportive și dobândirea calității de membru asociat al federației;

– îndeplinește orice alte atribuții, în conformitate cu prevederile Statutului federației.
o. Procesul Verbal al Adunării Generale semnat de persoanele desemnate să-l întocmească, se păstrează la Secretariatul federației.

 1. Hotărârile Adunării Generale devin operante și obligatorii pentru federație și membrii săi după 15 zile de la data adoptării lor, dacă nu există o altă hotărâre a Adunării Generale în acest sens.
 2. Cheltuielile de participare la Adunarea Generală (transport, cazare, diurna), sunt suportate de către cluburi.

Art. 5.3BIROUL FEDERAL

Art. 5.3.1 – Biroul Federal conduce activitatea federației  în perioada dintre două Adunări Generale și asigură punerea în aplicare a hotărârilor Adunării Generale. Acesta este alcătuit din 7 (șapte) persoane, după cum urmează:

 • Președinte – 1 persoană
 • Vicepreședinte – 5 persoane
 • Secretar General – 1 persoană

Art. 5.3.2 – Pot fi membri ai Biroului Federal persoanele cu cetățenie română, majore, beneficiind de toate drepturile civile politice, care sunt membrii ai federației și nu au suferit condamnări penale. Biroul Federal poate fi alcătuit și din persoane din afara federației, în limita a cel mult o pătrime din componența sa.

Art. 5.3.3 – Membrii Biroului Federal care își încheie mandatul pot fi realeși.
Biroul Federal se întrunește în ședința ordinară lunar, sau de câte ori este necesar.
Președintele federației este și Președintele Biroului Federal.

Art. 5.3.4 – Hotărârile Biroului Federal sunt valabile numai dacă sunt adoptate cu majoritate simplă (jumătate plus unu) a voturilor membrilor prezenți la ședință, cu condiția ca numărul acestora să fie minim jumătate plus unul din numărul total al membrilor Biroului Federal. În caz contrar, Biroul Federal nu poate lua hotărâri.

Art. 5.3.5 – La fiecare ședință a Biroului Federal se întocmește un proces verbal în care se înscriu problemele dezbătute și hotărârile adoptate, pe care îl semnează membrii prezenți. Procesele verbale se consemnează într-un registru cu file numerotate și se păstrează la Secretariatul federației. Se pot folosi și reportofoane sau alte mijloace de înregistrare, situație în care casetele și benzile se inventariază și se păstrează la Secretariatul federației ca documente oficiale.

Art. 5.3.6 – Ședințele Biroului Federal nu sunt publice.

Art. 5.3.7 – Membrii Biroului Federal care pe parcursul unui an calendaristic nu participă la cel puțin jumătate din numărul ședintelor acestuia își pierd calitatea de membru, urmând ca la prima Adunare Generală să fie înlocuiți.

Art. 5.3.8 – Biroul Federal are următoarele atribuții:

 1. actionează pentru îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale și respectarea de către toți membrii federației a Statutului și Regulamentelor acesteia;
 2. adoptă Regulamentul de Organizare și Funcționare al federației, atunci când este mandatat de către Adunarea Generală;
 3. aprobă Statutul și transferul sportivilor de performanță;
 4. aprobă normele de Clasificare Sportivă, statutele și regulamentele Asociației Județene de Freestyle Kickboxing, precum și alte acte normative privind activitatea federației, cu excepția celor care intră în competența Adunării Generale;
 5. aprobă afilierea federației la forurile internaționale;
 6. adoptă calendarul competițional intern și internațional; organizează competițiile interne de nivel național; aprobă omologarea rezultatelor finale ale competițiilor interne ale sporturilor componente federației;
  7. aprobă numirea antrenorilor echipelor naționale pe sporturi, componența nominală a colectivelor tehnice și a loturilor naționale și olimpice pe baza propunerilor departamentelor, precum și planurile de pregătire în baza cărora se desfășoară activitatea acestora;
 7. aprobă componența delegațiilor care urmează să participe la competițiile internaționale, la propunerea departamentelor;
 8. aprobă regulamentele competițiilor interne, care sunt întocmite în conformitate cu regulamentele internaționale sau cu regulamentele întocmite de fiecare departament în cazul în care nu există regulamente internaționale;
 9. aprobă structura și componența nominală a comisiilor centrale ale federației, precum și suspendarea sau eliberarea din funcție a membrilor respectivelor comisii; coordonează activitatea acestora, având competențe de a desființa hotărârile lor și de a lua decizii noi, ca ultima instanță de recurs;
 10. propune cuantumul taxelor, contribuțiilor și penalităților din activitatea federației și le supune aprobării Adunării Generale;
 11. aprobă desemnarea reprezentanților federației în organismele internaționale propuși de către directorul departamentului, participarea la congrese, întâlniri internaționale pe probleme de freestyle kickboxing;
  13. prezintă spre aprobare Adunării Generale raportul de activitate pe anul precedent, execuția bugetară și bilanțul contabil;
 12. propune și prezintă spre aprobare Adunării Generale proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli și proiectul anual de activitate al federației;
 13. aprobă organigrama federației și politica sa de personal;
 14. aprobă normele financiare proprii, normele privind drepturile de deplasare în lei și în valută ale sportivilor, antrenorilor, oficialilor și alte drepturi bănești pentru aceștia (salariu, indemnizații, premii, prime, etc.) – pentru veniturile proprii;
 15. aprobă recompense sau scutiri de taxe pentru membri;
 16. elaborează și prezintă spre aprobare Adunării Generale programele de dezvoltare a bazei materiale a federației;
  19. aprobă acte juridice și contracte care angajează federația, altele decât cele care sunt date în competența împuterniciților federației;
 17. controlează activitatea cluburilor.;
 18. aprobă afilierea provizorie a structurilor sportive;
 19. decide adoptarea măsurilor menite să asigure bună desfășurare a activității federației, în condițiile respectării prevederilor Statutului și a Regulamentelor federației;
 20. elaborează și prezintă spre aprobare Adunării Generale Strategia generală de organizare și dezvoltare a activității pe 5 ani;
 21. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite în Adunarea Generală.

Art. 5.3.9 – În cazurile în care se constată încălcarea gravă a legilor, prevederilor statutului și regulamentelor federației, precum și statutului și regulamentelor proprii de către organe de conducere ale membrilor afiliați sau persoane din cadrul acestora, Biroul Federal este autorizat să dispună suspendarea sau revocarea celor în cauză și organizarea de noi alegeri.

Art. 5.3.10 – Hotărârile Biroului Federal intrăîin vigoare la termenul stabilit de acesta.

Art. 5.3.11 – Atribuțiile președintelui sunt:

 1. președintele reprezintă și angajează legal federația în relațiile cu autoritățile publice române, cu federațiile naționale și internaționale;
 2. conduce activitatea Biroului Federal și prezidează Adunările Generale;
 3. Stabilește împreună cu Secretarul General data și ordinea de zi, precum și documentele care se prezintă în ședințele Biroului Federal;
 4. reprezintă federația în relațiile cu autoritățile publice, cu forurile similare din alte țări, cu federațiile internaționale, cu forurile continentale ale ramurii de sportului respectiv, cu persoane fizice și juridice române și străine în limita mandatului acordat de Biroul Federal;
 5. Președintele este ordonatorul de credite al federației. Președintele FRFK selectează, angajează, promovează și concediază personalul salariat al federației în condițiile legii, stabilește îndatoririle și responsabilitățile acestora, negociază contractele individuale de muncă și decide asupra salarizării personalului angajat în funcție de studii și munca efectiv prestată;
 6. Președintele încheie acte juridice în numele și pe seama federației, potrivit competențelor acordate prin Statut și prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al FRFK;
 7. Președintele organizează și conduce activitatea federației în scopul aplicării hotărârilor Adunării Generale și ale Biroului Federal, a prevederilor, programelor și planurilor de activitate aprobate pentru domeniul coordonat.

Art. 5.3.12 – Secretarul General – va fi desemnat prin vot de către Adunarea Generală.

Art. 5.3.13 – Atribuțiile Secretarului General sunt următoarele:

 1. Secretarul General organizează și conduce activitatea federației în scopul aplicării hotărârilor Adunării Generale și ale Biroului Federal, a prevederilor, programelor și planurilor de activitate aprobate pentru domeniul coordonat.
 2. stabilește împreună cu Președintele, data și ordinea de zi a ședințelor Biroului Federal, pregătește materialele și lucrările ce urmează a fi prezentate în ședințe;
 3. organizează controlul și sprijinirea activității loturilor reprezentative și a secțiilor afiliate, prezentând Biroului Federal concluzii și propuneri pentru optimizarea activității sportive a acestora;
 4. organizează, coordonează și sprijină activitatea colegiilor și comisiilor centrale;
 5. supune aprobării Biroului Federal propuneri referitoare la:
 6. programele și planurile de activitate;
 7. proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli, situația periodică a execuției bugetare și a asigurării materiale a activității;
 8. componența nominală a delegațiilor care se deplasează în străinatate;
 9. propune indemnizații și alte recompense pentru sportivi, specialiști sau colaboratori;
 10. bugetul de venituri și cheltuieli pentru fiecare acțiune programată a federației;
 11. organizează și conduce activitatea personalului salariat din subordine;
 12. reprezintă federația în raporturile cu autoritățile publice centrale și locale, cu persoane fizice sau juridice române sau străine;
 13. semnează documentele specifice pentru departamentele coordonate;
 14. colaborează cu direcțiile pentru tineret și sport județene și a municipiului București, facultăți cu profil sportiv, alte instituții sau organizații.

 

 

Art. 5.4COMISIA DE CENZORI

Art. 5.4.1 – Controlul financiar intern al federație este asigurat de Comisia de Cenzori formată din 3 persoane, numite de către Adunarea Generală, dintre care o persoană trebuie să fie specializată în domeniul financiar-contabil.

Art. 5.4.2 – Membrii Biroului Federal nu pot face parte din Comisia de Cenzori.

Art. 5.4.3 – Mandatul membrilor Comisiei de Cenzori este pentru o perioada de 5 ani, cu posibilitate de reînnoire.

Art. 5.4.4 – Atributiile Comisiei de Cenzori sunt:

 1. verifică modul de administrare a patrimoniului federației;
 2. întocmește rapoarte pe care le prezintă Adunării Generale;
 3. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală.

Art. 5.4.5 – Oricare dintre membrii săi poate participa fără drept de vot la ședintele Biroului Federal și ale Biroului Executiv.

Art. 5.5COMISIA DE APEL

Art. 5.5.1 – Comisia de Apel se alege de către Adunarea Generală, prin vot deschis și este alcătuită din 3 persoane – un președinte și 2 membri.

Art. 5.5.2 – Comisia de Apel judecă apelurile introduse de membrii federației împotriva hotărârilor pronuntațe de către colegiile și comisiile federației.

Art. 5.5.3 – Comisia de Apel poate hotărî aplicarea oricărei sancțiuni prevăzute în Statutul și regulamentele federației, cu exceptia excluderii din activitatea sportivă.

Art. 5.5.4 – Hotărârile Comisiei de Apel sunt executorii.

Art. 5.5.5 – În cazuri excepționale, pe baza unor probe noi, hotărârile Comisiei de Apel pot fi revizuite de Biroul Federal, hotărârea acestuia fiind definitivă.

Art. 6.COMISIILE ȘI COLEGIILE FEDERAȚIEI

Art. 6.1 – Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, Biroul Federal aprobă componența comisiilor și colegiilor  Federației Române de Freestyle Kickboxing, ca organe de lucru, specializate pe domenii de activitate. Ele sunt subordonate Biroului Federal.

Art. 6.2 – Aceste comisii și colegii sunt:

 • Colegiul Antrenorilor;
 • Colegiul Central al Arbitrilor;
 • Comisia Tehnică;
 • Comisia de Organizare Competiții;
 • Comisia de Disciplină.

Art. 6.3 – Comisiile și colegiile sus menționate se stabilesc la nivelul fiecărui departament.
Art. 6.4 – Organizarea, atribuțiile și competențele colegiilor și comisiilor se stabilesc prin prezentul Regulament și sunt completate de regulamente emise de Biroul Federal și aprobate în Adunarea Generală.

Art. 6.5.COLEGIUL ANTRENORILOR

Art. 6.5.1. – Are următoarele atribuții:

 1. propune spre aprobare Biroului Federal, anual, până la data de 31 ianuarie, antrenorii care îndeplinesc condițiile pentru a antrena loturile FRFK, pe categorii de competiții și categorii de vârstă, pentru sezonul competițional în curs;
 2. elaborează anual, calendarul activităților desfășurate de comisie pentru specializarea și perfecționarea instructorilor și antrenorilor;
 3. analizează activitatea desfășurată de antrenorii de lot și sesizează actele de indisciplină săvârșite de aceștia la evenimentele interne și internaționale;
 4. prezintă propuneri pentru modificarea regulamentului intern de competiție;
 5. asigură cu personal de specialitate cursurile de formare instructori FRFK;
 6. elaborează și stabilește periodic, concepția de antrenament pentru fiecare departament în parte;
 7. în funcție de concepția de antrenament, stabilește orientarea, conținutul și metodica procesului de antrenament în raport cu particularitățile de vârstă;
 8. studiază literatura de specialitate pentru a fi la curent cu noutățile pe plan internațional, pentru informarea și documentarea antrenorilor și instructorilor și ține legătura cu Centrul de Medicină Sportivă, Centrul de Cercetări în domeniul Educației Fizice și Sport și Instituțiile de Educație Fizică și Sport, pentru eleborarea unor studii și valorificarea cercetărilor datelor statistice și rezolvarea diferitelor probleme cu caracter metodic;
 9. transmite indicații metodice cu privire la pregătirea sportivilor în diferite perioade ale anului competițional;
 10. verifică și avizează componența loturilor reprezentative și a planurilor de pregătire ale acestora – prezentate de antrenorii loturilor și le supune aprobării Biroului Federal;
 11. informează Biroul Federal asupra modului de desfășurare a competițiilor cuprinse în calendarul federației, a nivelului de execuție prestat, precum și asupra comportării echipelor reprezentative sau de club în întâlnirile internaționale;
 12. îndrumă și controlează procesul de pregătire în cluburile și asociațiile membre;
 13. face propuneri pentru promovarea, recompensarea sau retrogradarea antrenorilor în funcție de activitatea depusă;
 14. colaborează cu celelalte comisii la elaborarea calendarului competițional, regulamentelor competițiilor, normelor de clasificare sportivă și planurile de dezvoltare a Freestyle Kickboxing-ului;
 15. asigură legătura între antrenori și Școala Națională de Formare și Perfecționare a Antrenorilor;
 16. întocmește și prezintă anual raportul de activitate Biroului Federal, sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea acestuia.
 17. selecționează și arhivează documentele comisiei;

Art. 6.5.2. – Colegiul antrenorilor se compune din:

 1. președinte;
 2. antrenor federal;
 3. antrenori loturi federale.

Art. 6.5.3. – Numirea în funcție a președintelui se face de către Biroul Federal, la propunerea președintelui FRFK, iar membrii comisiei sunt numiți de către președintele colegiului antrenorilor și validați de către Biroul Federal.

Art. 6.5.4. – Președintele Colegiului Antrenorilor are următoarele atribuții:

 1. organizează și conduce activitatea colegiului;
 2. urmărește strategia colegiului;
 3. informează Biroul Federal despre activitatea colegiului și problemele apărute în cadrul acestuia;
 4. prezintă Adunării Generală raportul anual al Colegiului Antrenorilor.

Art. 6.5.5. – Antrenorul Federal este cadrul tehnic de specialitate cu calificare superioară care coordonează domeniul tehnico-metodic al disciplinei de performanță.

Art. 6.5.6. – Antrenorul Federal este propus de către președintele Colegiului Antrenorilor și aprobat de către Biroul Federal.

Art. 6.5.7. – Antrenorul Federal are următoarele atribuții:

 1. prezintă propuneri privind strategia și concepția generală de selecție, pregătire și participare în competiții a sportivilor de înaltă performanță, potrivit cerințelor ramurii de sport, urmărește și controlează modul cum se aplică strategia și concepția generală la secții și loturi reprezentative, după aprobarea acestora de către Biroul Federal;
 2. propune Biroului Federal componența loturilor naționale, a colectivelor tehnice de sportivi, prezintă periodic informări în Biroul Federal cu privire la stadiul de pregătire pentru participarea la concursurile de obiectiv și cu privire la realizarea obiectivelor de performanță;
 3. participă la principalele competiții, reuniuni tehnice, întocmește lucrări cu caracter de sinteză privind desfășurarea Campionatelor Mondiale, Europene și a Cupelor Mondiale;
 4. studiază permanent literatura de specialitate, teoria și practica pe plan național și internațional și elaborează periodic lucrări cu catacter tehnico-metodic, urmărind tipărirea și difuzarea lor specialiștilor din domeniu;
 5. colaborează, în îndeplinirea sarcinilor sale cu compartimentele de specialitate din Ministerul Tineretului și Sportului, Institutul Național de Cercetare pentru Sport, Institutul Național de Medicină Sportivă și alte instituții și organisme de specialitate, pentru elaborarea unor studii și cercetări specifice de pregătire ale loturilor reprezentative și asigurarea unor servicii de asistență interdisciplinară;
 6. rezolvă orice fel de alte sarcini în domeniul tehnico-metodic, aprobate de Biroul Federal.

Art. 6.5.8. – Antrenorii de lot sunt propuși de către președintele Colegiului Antrenorilor și sunt aprobați de către Biroul Federal.

Art. 6.5.9. – Atribuțiile antrenorilor de lot sunt:

 1. propun sportivii selecționați pentru lotul național;
 2. alcătuiesc împreună cu membrii Comisiei Tehnice planul de pregătire pe care îl prezintă spre aprobare Biroului Federal;
 3. conduc direct procesul de instruire al sportivilor;
 4. analizează eficiența fiecărei lecții de antrenament, a fiecărui ciclu săptămânal și de etapă, apreciind modul de comportare al sportivilor și de îndeplinire a indicatorilor cantitativi și calitativi înscriși în planul de pregătire;
 5. organizează programul zilnic al sportivilor, asigurând condiții pentru odihnă și refacere ca și informarea curentă a acestora;
 6. participă personal la prezentare concluziilor, controalelor medicale și stabilește împreună cu medicul lotului, măsurile practice pentru aplicarea recomandărilor transmise de colectivele de investigații;
 7. propun recompensări și sancțiuni în funcție de rezultatele sau abaterile săvârșite de unii sportivi;
 8. propun Biroului Federal participarea sportivilor la competițiile internaționale înscrise în planul de pregătire;
 9. îndeplinesc sarcini organizatorice și administrative (probleme materiale și de dotare, echipament, orar, program zilnic, etc.).

Art. 6.5.10. – Drepturile și obligațiilor antrenorilor de lot sunt:

 1. au dreptul să stabilească măsurile pe care le consideră necesare pentru buna desfășurare a procesului de pregătire a sportivilor în vederea ridicării nivelului valoric al acestora și realizării unor performanțe de prestigiu pe plan național și internațional;
 2. pot acorda interviuri presei scrise și vorbite, prezentându-și opiniile și concluziile de o manieră corectă și realistă;
 3. pot fi delegați la congrese, conferințe, consfătuiri, reuniuni de specialitate organizate pe plan național și internațional;
 4. pot primi următoarele recompense: gratificații, premii și alte recompense materiale, sau medalii, titluri de onoare, diplome de onoare, insigne, etc, în funcție de activitatea prestată;
 5. trebuie să manifeste inițiativă în selecționarea, depistarea și pregătirea tinerelor talente;
 6. trebuie să contribuie prin sugestii, propuneri și lucrări de specialitate la îmbunătățirea teoriei și metodicii;
 7. trebuie să apere interesele și imaginea FRFK în tot ce întreprind sau declară;
 8. au obligația de a realiza caietul personal care trebuie să cuprindă:
 9. planificarea pe ciclu competițional, pe etape, pe ciclu săptămânal, pe antrenament și sportivi;
 10. planul individual al sportivului, conținând datele lui personale (înălțime, greutate, data și locul nașterii, numele și prenumele părinților, domiciliul, numărul de telefon, locul de muncă sau de studii, caracterizarea psihologică, anamneza sportivă, rezultatele de la testările calităților motrice), evidența numărului de ore de antrenament, frecvența, echipamentul primit în folosință, situația socio-profesională, informare scrisă după fiecare acțiune (stagiu de pregătire, competiție) care să cuprindă analiza acțiunii, concluzii, propuneri și obiective pentru viitor.

Art. 6.5.11. – Prezentele reglementări ale Colegiului de Antrenori se completează cu Legea 69/2000, legea educației fizice și sportului și statutul antrenorilor, actualizate la zi.

Art. 6.6COLEGIUL CENTRAL AL ARBITRILOR

Art. 6.6.1. – Colegiul Central al Arbitrilor, denumit în continuare CCA, este format din șase membri având, de regulă, următoarea alcătuire: un preşedinte – arbitru sef al sporturilor, un vicepreşedinte, un secretar si trei directori departamente (tatami, ring, Muay Boran).

Art. 6.6.2. – Acești membri sunt aleși de către Biroul Executiv, pe o durată de patru ani.
Art. 6.6.3. – Colegiul Central al Arbitrilor se întruneşte cel puțin o dată pe an, de regulă înainte de începerea sezonului competițional. La şedinţa se va întocmi un proces verbal în care se consemnează toate măsurile şi hotărârile adoptate.

Art. 6.6.4. – Hotărârile Colegiului Central al Arbitrilor sunt valabile numai dacă sunt adoptate cu jumătate plus unul din voturile membrilor prezenţi la şedinţă.

Art. 6.6.5. – Colegiul Central al Arbitrilor nu poate lua hotărâri dacă la şedinţă nu sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.

Art. 6.6.6. – Biroul Federal poate suspenda hotărârile Colegiului Central al Arbitrilor, dacă acestea contravin prezentului regulament, Statutului Federaţiei Române de Freestyle Kickboxing sau Normelor Generale stabilite de Ministerul Tineretului şi Sportului.

Art. 6.6.7. – Atribuțiile CCA sunt următoarele:

 1. Pentru realizarea atribuţiilor sale, Colegiul Central al Arbitrilor acţionează pe baza propriului regulament aprobat de Biroul Federal;
 2. Colegiul Central al Arbitrilor este subordonat Biroului Federal şi duce la îndeplinire toate hotărârile acestuia referitoare la activitatea arbitrilor. El are drept de îndrumare şi control asupra activităţii, pe linie de arbitraj, a tuturor arbitrilor de Freestyle Kickboxing din România;
 3. CCA conduce și coordonează activitatea tuturor arbitrilor și are obligația de a prezenta anual un raport de activitate către Consiliul Director al FRFK;
 4. Colegiul Central al Arbitrilor are dreptul de a autoriza arbitri la competițiile sportive ale FRFK.
  De asemenea, CCA are obligaţia de a observa şi evalua prestația arbitrilor în timpul concursurilor. Orice abatere de la regulament pe linie de arbitraj trebuie analizată în cadrul CCA. Trebuie să analizeze orice propuneri, sesizări și reclamații venite în scris pe linie de arbitraj din partea arbitrilor, antrenorilor sau conducătorilor de cluburi, urmând să dea o decizie în termen de 15 zile de la acestea.
  Președintele CCA va desemna la fiecare competiție un șef de suprafață (nu neapărat cu grad A) care are obligația de a coordona activitatea de arbitraj de care răspunde (fără a lua decizii ce contravin prezentului regulament) și de a preda la sfârșitul zilei un tabel cu arbitrii aflați pe suprafața lui. De asemenea, acesta va întocmi, în maximum șapte zile de la terminarea competiției, un raport detaliat al evenimentelor desfășurate pe suprafața de care răspunde, pe care îl va înainta președintelui CCA.
  De asemenea, după încheierea concursurilor FRFK, acesta va acorda câte o notă pentru fiecare arbitru prezent, în funcție de prestația sa;
 5. Colegiul Central al Arbitrilor are obligația de a coordona şi răspunde de organizarea cursurilor şi seminariilor de pregătire a arbitrilor și candidaților, precum și de a organiza sesiuni de examinare şi de promovare la o clasă superioară a arbitrilor, în funcţie de solicitări;
 6. CCA are dreptul de a întocmi testele de arbitraj și de a hotărî punctajul de promovare.
  Colegiul Central al Arbitrilor va elabora un regulament de arbitraj intern, făcut în baza regulamentelor internaționale WTKA și ISKA, adaptat la condițiile interne, care va fi adoptat de către Biroul Federal odată cu prezentul regulament. Colegiul Central al Arbitrilor poate să sugereze și să implementeze modificările pe care le consideră necesare în regulamentul de arbitraj intern cu votul în unanimitate al membrilor acestuia.

Art. 6.6.8. – Prezentele reglementări ale Colegiului Central de Arbitrii se completează Regulamentul Colegiului Central de Arbitrii.

Art. 6.7.COMISIA TEHNICĂ

Art. 6.7.1. – Comisia Tehnică are ca rol formarea atât a sportivilor cât și a practicanților de Freestyle Kickboxing, formarea și promovarea tehnicienilor, realizarea unei concepții moderne și mai ales uniforme, în pregătirea tehnică, precum și ridicarea nivelului tehnic al tuturor membrilor federației.

Art. 6.7.2. – Atribuțiile acestei comisii sunt:

 • organizează cursuri tehnice de calificare și perfecționare pentru instructori și antrenori;
 • organizează și conduce stagii de pregătire, naționale și internaționale;
 • elaborează norme și regulamente în domeniul tehnic (inclusiv programa de examinare);
 • propune Biroului Federal cuantumul taxelor de examinare;
 • propune spre aprobare Biroului Federal, Regulamentul de examinare;
 • organizează și desfășoară examenele de grad;
 • stabilește criteriile de acceptare ale candidaților la examen și le înaintează Biroului Federal spre aprobare;
 • decide asupra validării sau invalidării gradelor acordate de alte federații;
 • completează carnetele de legitimare eliberate de FRFK, în urma examenelor de grad;
 • stabilește aspectul și formatul diplomelor de grad sau a altor certificate de natură tehnică;
 • acordă asistență tehnică tuturor cluburilor și secțiilor afiliate;
 • hotărăște în orice altă problemă legată de tehnică;
 • transmite propuneri și orientări metodice cu privire la pregătirea sportivilor în diferite perioade ale anului competițional;
 • colaborează cu celelalte Comisii FRFK la elaborarea calendarului sportiv, a regulamentelor competițiilor interne, a normelor de clasificare sportivă;
 • propune spre aprobare Biroului Federal reguli de atestare periodică a instructorilor și antrenorilor FRFK;
 • propune clasificarea sportivilor, în funcție de legislația aflată în vigoare.

Art. 6.7.3. – Atribuțiile Președintelui Comisiei Tehnice sunt:

 • răspunde de păstrarea și transmiterea Freestyle Kickboxing-ului;
 • stabilește relații pe linie tehnică, cu structurile similare din țară sau străinătate;
 • prezintă anual, în Adunarea Generală, un raport despre activitatea Comisiei Tehnice;
 • confirmă prin semnătura sa, valabilitatea tuturor actelor emise de Comisia Tehnică (diplome de grad, certificate, brevete, adeverințe, etc). Actele Comisiei Tehnice nu sunt valabile fără semnătura Președintelui Comisiei Tehnice. Pentru a fi valabile, gradele sau titlurile obținute în afara FRFK trebuie atestate de către Președintele Comisiei Tehnice. Atestarea se poate face cu sau fără examinare;
 • se asigură că examenele de grad se desfășoară conform Regulamentului de examinare.

Art. 6.7.4. – Competențele Comisiei Tehnice sunt:

 • membrii Comisiei Tehnice se perfecționează prin studierea lucrărilor de specialitate și participarea la cursuri și seminarii organizate de FRFK și de alte structuri similare din țară și din străinătate;
 • membrii Comisiei se documentează în privința noilor tendințe, tehnici și metode moderne de antrenament și pregătire a sportivilor;
 • colaborează cu celelalte comisii și colegii ale FRFK, privind elaborarea de tematici pentru diferitele stagii de pregătire și a modului de organizare a competițiilor, seminariilor și cursurilor.

Art. 6.7.5. – Prezentele reglementări ale Comisiei Tehnice se completează Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comisiei Tehnice.

Art. 6.8.COMISIA DE ORGANIZARE COMPETIȚII

Art. 6.8.1. – Organizatorul competiției trebuie să colaboreze cu Comisia de Organizare Competiții și să stabilească toate lucrurile de care are nevoie la competiție.

Art. 6.8.2. – Comisia de Organizare Competiții va pune la dispoziție 2 suprafețe de 6×6 m, formate din plăci de tatami. Transportul acestora se va face conform înțelegerii dintre Comisia de Organizare Competiții și Organizatorul competiției.

Art. 6.8.3. – Predarea și primirea echipamentelor aduse de către Comisia de Organizare Competiții se va face numai cu proces verbal.

Art. 6.8.4. – În cazul distrugerii parțiale sau totale a echipamentelor primite de la Comisia de Organizare Competiții, organizatorul va plăti contravaloarea produsului respectiv.

Art. 6.8.5. – Atribuțiile Comisiei de Organizare Competiții sunt:

 • asigurarea:
  • pancartelor cu numele cluburilor participante;
  • tabele de scor pentru kata;
  • tabelelor de scor pentru probele de luptă;
  • fișelor de arbitraj
  • calculatorului pentru scorul de la kata
  • pixurilor;
  • gongului pentru probele de ring;
  • bannerului oficial FRFK;
  • fețelor de masă pentru suprafețe;
  • fețelor de masă pentru masa de protocol, presă și de ambulanță;
  • stegulețe de masă;
  • prelungitoare;
  • 12 clickere;
  • 2 cronometre;
  • lanț și față de masă premiere.

Art. 6.8.6. – Conceperea și redactarea desfășurătorului competiției, cu respectarea regulamentelor de concurs se va face de către Comisia de Organizare Competiții în colaborare cu organizatorul.

Art. 6.8.7. – La maxim 5 zile de la organizare evenimentului, Comisia de Organizare Competiții va transmite organizatorului rezultatele concursului.

Art. 6.9 – COMISIA DE DISCIPLINĂ

Art. 6.9.1. – Comisia de Disciplină are rolul de a:

 • menține o conduită etică la cel mai înalt nivel;
 • proteja membrii FRFK și terții împotriva comportamentelor necorespunzătoare;
 • asigura condițiile desfășurării activității într-o atmosferă de fair play și respect;
 • acționa pentru prevenirea violenței în sport;
 • ajuta federația în atingerea obiectivelor sale, reflectate în Statut.

Art. 6.9.2. – Atribuțiile Comisiei de Disciplină sunt:

 • formulează reguli și principii de etică și disciplină pe care le propune spre adoptare Biroului Federal;
 • analizează, dezbate și ia măsuri în cazurile de contestații, plângeri, reclamații sau sesizări înaintate Biroului Federal, sau direct Comisiei, de către membrii FRFK, sau alte persoane fizice sau juridice;
 • judecă și soluționează acuzațiile primite, sancționând faptele ce constituie abateri de la Statutul și regulamentele federației;
 • dispune de măsuri pentru asigurarea executării acestor sancțiuni.

Art. 6.9.3. – Atribuțiile președintelui Comisiei de Disciplină:

 • organizează și conduce activitatea Comisiei;
 • ține evidența cauzelor disciplinare;
 • reprezintă Comisia de Disciplină în fața autorităților și instituțiilor publice;
 • informează Biroul Federal despre activitatea Comisiei și a problemelor apărute în cursul desfășurării cercetărilor disciplinare ori soluționării acestora;
 • prezintă Adunării Generale raportul anual al activității Comisiei;
 • Efectuează corespondența cu membrii comisiei, reclamantul, pârâtul, etc;
 • Urmărește plata amenzilor și punerea în aplicare a hotărârilor Comisiei.

Art. 6.9.4. – Prezentele reglementări ale Comisiei de Disciplină se completează Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comisiei de Disciplină.

Art. 7. – PERSONALUL SALARIAT AL FEDERAȚIEI

Art. 7.1. – Federația are stat de funcții propriu, care se aprobă de Biroul Federal.
Art. 7.2. – Încadrarea și salarizarea personalului salariat se face potrivit legislației în vigoare.
Art. 7.3. – Fondurile aferente salarizării personalului federației pot proveni de la bugetul de stat și din venituri proprii.
Art. 7.4. – Personalul salariat al federației încheie contracte individuale de muncă cu Secretarul General al FRFK.

Art. 8. – ASOCIAȚIILE JUDEȚENE ȘI ALE MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DE FREESTYLE KICKBOXING

Art. 8.1. – Asociațiile Județene de Freestyle Kickboxing și a Municipiului București sunt persoane juridice de drept privat, având drept scop organizarea activității de freestyle kickboxing pentru sporturile din componența federației, la nivelul fiecărui județ.

Art. 8.2. – Asociațiile Județene de Freestyle Kickboxing sunt constituite din secțiile cluburilor și asociațiilor sportive cuprinse în sistemul competițional județean, afiliate și recunoscute de acestea.

Art. 8.3. – Dobândirea personalității juridice se face în condițiile legii, ca asociații fără scop lucrativ.
La nivelul fiecărui județ se poate constitui, numai cu acordul federației, o singură asociație județeană de freestyle kickboxing (sporturi componente).

Art. 8.4. – Obiectivele, drepturile și îndatoririle Asociațiilor Județene decurg din Statutul și Regulamentele federației.

Art. 8.5. – Respectarea Statutului și Regulamentelor federației este obligatorie pentru Asociațiile Județene și pentru membrii care le compun.

Art. 8.6. – Direcțiile Județene pentru Sport și Tineret, respectiv a Municipiului București, recunosc și sprijină Asociațiile Județene și ale Municipiului București de Freestyle Kickboxing.

Art. 8.7. – Principalele atribuții ale Asociațiilor Județene de Freestyle Kickboxing, sunt:

 1. elaborează programe de dezvoltare și promovare a sporturilor de freestyle kickboxing din federație la nivelul județului;
 2. stabilesc calendarul sportiv județean, în raport cu cel național elaborat de FRFK;
 3. organizează, conduc și controlează sistemul competițional județean și omologhează rezultatele;
 4. colaborează cu DJST, respectiv DTSMB, cu autoritățile Administrației Publice Locale, cu alți factori interesați în vederea dezvoltării bazei materiale destinate practicării artelor marțiale;
 5. asigură și administrează mijloacele financiare și materiale proprii conform prevederilor legale ale statutului, regulamentelor și normelor proprii;
 6. exercită autoritatea disciplinară asupra activității de freestyle kickboxing la nivel județean în conformitate cu Statutul și Regulamentele federației, precum și cu prevederile Statutului și Regulamentelor proprii.

Art. 8.8. – Membrii afiliați ai unei asociații județene de freestyle kickboxing care nu au personalitate juridică, sunt reprezentați la Adunarea Generală a FRFK de către delegatul asociației.

Art. 9. – COMPETIȚII

Art. 9.1. – Federația este singura structură sportivă care are dreptul să organizeze sau să aprobe organizarea de competiții interne și internaționale pe teritoriul României, pentru sporturile componente.

Art. 9.2. – La competițiile interne vor participa numai sportivii legitimați la federație, înscrierea în competiție fiind conditionată de existenta avizului medical favorabil, eliberat numai de unitatile de medicina sportiva.

Art. 9.3. – Condițiile de legitimare, drepturile și obligațiile sportivilor legitimați, precum și conditiile de desfasurare a competitiilor sunt prevăzute în Regulamentul general de competiție și de Regulamentul de organizare al competițiilor.

Art. 9.4. – Membrii federației se angajează să respecte regulamentele competițiilor precum și alte decizii ale organelor FRFK.

Art. 9.5. – Membrii fondatori și membrii asociați ai FRFK pot contacta, organiza și disputa întâlniri amicale sau oficiale ale cluburilor din țară sau din alte țări numai cu aprobarea FRFK. Aceste întâlniri nu trebuie să aducă prejudicii derulării normale a activității sportive a federației.

Art. 10. – AFILIEREA STRUCTURILOR SPORTIVE

Art. 10.1. – În conformitate cu prevederile legilor în vigoare la Federația Română de Freestyle Kickboxing se pot afilia numai structurile sportive cu personalitate juridică legal constituite:

 1. cluburi sportive persoane juridice de drept privat;
 2. cluburi sportive persoane juridice de drept public;
 3. asociații județene de freestyle kickboxing și a municipiului București.

Art. 10.2. – Afilierea structurilor sportive se va face pe baza de cerere tip emisă de FRFK.

Art. 10.3. – Cererea conține, sub sancțiunea nulității:

 1. numărul de identificare;
 2. denumirea structurii sportive;
 3. sediul-județul, localitatea, adresa, telefon, fax, e-mail;
 4. organele de conducere și administrare;
 5. culorile clubului;
 6. data, semnatura, ștampila.

Art. 10.4. – La cerere se anexează urmatoarele înscrisuri doveditoare:

 1. actul constitutiv și statutul, copie;
 2. copie de pe hotărârea judecătorească definitiva și irevocabilă de acordare a personalității juridice, copie de pe încheierea prin care s-a dispus înscrierea persoanei juridice în Registrul asociațiilor și fundațiilor, în cazul structurilor sportive cu personalitate juridică;
 3. copie de pe Certificatul de înmatriculare în Registrul Comerțului, în cazul societăților comerciale sportive pe acțiuni;
 4. dovada sediului;
 5. dovada patrimoniului.
 6. dovada achitării taxei de afiliere.

Art. 10.5. – În situația îndeplinirii condițiilor statutare, Biroul Federal hotărăște afilierea provizorie pe care o supune spre ratificare primei Adunări Generale, care decide afilierea definitivă, în urma căreia structura sportivă devine membră a FRFK.

Art. 11. – MEMBRII, DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACESTORA

Art. 11.1. – Membri ai FRFK sunt structurile sportive care dețin Certificatul de identitate sportivă și care au primit avizul de afiliere din partea Adunării Generale a federației.

Art. 11.2. – Categoriile de membri ai FRFK sunt următoarele:

–  membru fondator – cei care au constituit federația și au contribuit moral și material la fondarea ei și la constituirea patrimoniului social;

– membru asociat – cei care se asociază ulterior fondării și contribuie moral și material la completarea patrimoniului federației.

Art. 11.3. – Drepturile membrilor fondatori și a membrilor asociați sunt următoarele:

 1. să exercite competențele care le sunt conferite de statutul, regulamentele, normele și hotărârile federației;
  b. să exercite autonom atribuțiile stabilite prin statutul și regulamentele proprii, în limitele lor de competență și fără a încălca autoritatea federației;
 2. să participe la competițiile oficiale naționale și internaționale organizate de federație;
 3. să participe la competiții internaționale cu acordul federației;
 4. să aibă reprezentanți și să participe în Adunarea Generală a federației, să-si exercite dreptul la vot, să fie aleși în organele federației;
 5. să prezinte propuneri Biroului Federal și Adunării Generale, să inițieze proiecte și să participe activ la elaborarea hotărârilor;
 6. să fie informați despre activitatea și rezultatele federației.

Art. 11.4. – Obligațiile membrilor fondatori și a membrilor asociați sunt:

 1. să respecte Cartea Olimpică a Comitetului Olimpic Internațional și de a afișa nobilul Spirit Olimpic;
 2. să recunoască și să respecte prevederile Statutului FRFK, ale regulamentelor, normelor și hotărârilor federației;
 3. să respecte și să apere imaginea și prestigiul federației, precum și oficialilor acesteia;
 4. să-și achite integral și la termenele stabilite taxele și cotizațiile față de federație;
 5. să asigure preluarea obligațiilor pentru membrii lor individuali (sportivi, antrenori, arbitri) față de federație;
  f. să permită controlul dispus de federație;
 6. să garanteze desemnarea organelor lor de conducere prin alegeri libere;
 7. să pledeze pentru sportivitate și fair-play în timpul competițiilor și antrenamentelor;
 8. să obțină acordul federației pentru organizarea și participarea la competiții sportive interne și internaționale; acest acord va fi dat în scris de către Biroul Federal.

Art. 11.5. – Calitatea de membru fondator sau membru asociat poate fi anulată în următoarele cazuri:

 1. retragerea din federație;
 2. dizolvarea structurii sportive;
 3. excluderea membrului pentru neplata contribuțiilor datorate federației pe o durată de cel puțin doi ani, pentru lipsa activității în cadrul federației (lipsa din cadrul Adunării Generale, lipsa unui punct de vedere cu privire la deciziile importante ce angajează federației, lipsa activității de natură sportivă, etc);
 4. revocarea recunoașterii ca structură sportivă, potrivit legii, și în consecință radierea din evidențele federației;
  e. dizolvarea federației;

Art. 11.6. – Orice Membru care doreste să se retragă din federație va trimite o comunicare scrisă Secretariatului General. Calitatea sa de Membru va înceta imediat, dar nu se vor restitui taxele de membru plătite.

Art. 11.7. – Biroul Federal are puterea de a exclude un membru pentru violarea gravă a Statutului sau regulamentelor federației. În acest caz, Adunarea Generală va lua decizia finala.
Excluderea membrilor se discută și se supune la vot în cadrul Adunării Generale, pentru motive temeinice care aduc atingere imaginii, patrimoniului, activității federației sau a celorlalți membri ai federației.

Art. 12. – RETRAGEREA DIN FEDERAȚIE, DIZOLVAREA, PIERDEREA CALITĂȚII DE MEMBRU, SUSPENDAREA ȘI EXCLUDEREA MEMBRILOR

Art. 12.1. – Orice Membru care dorește să se retragă din federație va trimite o comunicare scrisă Secretariatului General. Calitatea sa de Membru va înceta imediat, dar nu se vor restitui taxele de membru plătite.

Art. 12.2. – Hotărârea de retragere să fie transmisă Biroului Federal prin scrisoare recomandată sau înmânată de către Președintele respectivei structuri sportive Secretariatului General al federației.

Art. 12.3. – Cererea de retragere nu poate fi acceptată decât dacă membrul respectiv și-a achitat toate obligațiile financiare față de federație.

Art. 12.4. – Retragerea unui membru se consemnează în Registrul de Procese Verbale ale Biroului Federal și se aduce la cunoștință proximei Adunări Generale.

Art. 12.5. – Structura sportivă a cărei retragere a fost consemnată de către Biroul Federal își pierde calitatea de membru al federației și toate drepturile conferite de această calitate.

Art. 12.6. – Dizolvarea unui membru se aprobă de către Adunarea Generală a acestuia, în conformitate cu propriul statut. După dizolvare, structura sportivă are obligația să transmită Biroului Federal al FRFK hotărârea de dizolvare în termen de maxim 5 zile de la adoptarea acesteia, care, la rândul său va informa Adunarea Generală a federației.

Art. 12.7. – Prin dizolvare, structura sportivă își pierde automat calitatea de membru al federației.

Art. 12.8. – Dacă un membru fondator sau membru asociat al federației încalcă în mod grav și repetat Statutul, Regulamentele, Hotărârile și Deciziile federației, Biroul Federal poate să-i suspende drepturile sau îl poate exclude din federație.

Art. 12.9. – Un membru suspendat este privat de dreptul de vot în Adunarea Generală până la ridicarea sancțiunii. De asemenea, nu poate avea contacte privitoare la activitatea federației.

Art. 12.10. – Un membru poate fi exclus din federație pentru următoarele:

 1. încălcarea gravă a Statutului, Regulamentelor, Hotărârilor și deciziilor federației;
 2. ultragii grave la adresa federației sau la adresa oricărui membru al acesteia;
 3. neîndeplinirea obligațiilor financiare față de federație timp de 2 ani consecutiv.
  Art. 12.11. – În cazurile de mai sus Biroul Federal poate adopta măsura de excludere a membrului în cauză cu o majoritate simplă de 2/3 din numărul membrilor.

Art. 12.12. – Membrii FRFK care își pierd această calitate, nu au niciun drept asupra patrimoniului social al federației.

Art. 12.13. – Pentru abateri grave oficialii pot fi excluși din activitatea federației de către Biroul Federal. Această hotărâre se poate pronunța cu jumătate plus unul din voturile membrilor Biroului Federal.

Art. 13. – DISPOZIȚII FINALE

Art. 13.1. – Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor membrilor Comisiei.

Art. 13.2. – Prezentul regulament a fost supus aprobării Biroului Federal al FRFK din data de 19.02.2017 și intră în vigoare în data de 20.02.2017.