REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL COMISIEI DE DISCIPLINĂ

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL COMISIEI DE DISCIPLINĂ

A FEDERAȚIEI ROMÂNE DE FREESTYLE KICKBOXING

ROLUL ȘI ATRIBUȚIILE COMISIEI DE DISCIPLINĂ

Art. 1.1 – Comisia de Disciplină are rolul de a:

menține o conduită etică la cel mai înalt nivel;
proteja membrii FRFK și terții împotriva comportamentelor necorespunzătoare;
asigura condițiile desfășurării activității într-o atmosferă de fair play și respect;
acționa pentru prevenirea violenței în sport;
ajuta federația în atingerea obiectivelor sale, reflectate în Statut.

Art. 1.2 – Atribuțiile Comisiei de Disciplină sunt:

formulează reguli și principii de etică și disciplină pe care le propune spre adoptare Biroului Federal;
analizează, dezbate și ia măsuri în cazurile de contestații, plângeri, reclamații sau sesizări înaintate Biroului Federal, sau direct Comisiei, de către membrii FRFK, sau alte persoane fizice sau juridice;
judecă și soluționează acuzațiile primite, sancționând faptele ce constituie abateri de la Statutul și regulamentele federației;
dispune de măsuri pentru asigurarea executării acestor sancțiuni.

Art. 1.3 – Atribuțiile președintelui Comisiei de Disciplină:

organizează și conduce activitatea Comisiei;
ține evidența cauzelor disciplinare;
reprezintă Comisia de Disciplină în fața autorităților și instituțiilor publice;
informează Biroul Federal despre activitatea Comisiei și a problemelor apărute în cursul desfășurării cercetărilor disciplinare ori soluționării acestora;
prezintă Adunării Generale raportul anual al activității Comisiei;
Efectuează corespondența cu membrii comisiei, reclamantul, pârâtul, etc;
Urmărește plata amenzilor și punerea în aplicare a hotărârilor Comisiei.

 

COMPONENȚA COMISIEI DE DISCIPLINĂ

Art. 2.1 – Comisia de Disciplină este formată din 3 membri: președintele Comisiei și 2 membri.

Art. 2.2 – Toți membrii Comisiei de Disciplină sunt numiți de către Biroul Federal, pe o durată de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii.

Art. 2.3 – Președintele Comisiei de Disciplină trebuie să aibă studii în domeniul juridic.

Art. 2.4 – Candidaturile pentru Comisia de Disciplină vor fi depuse secretariatului federației, cu cel puțin 15 zile înainte de ședința de alegeri în care urmează să fie numiți membrii acesteia.

Art. 2.5 – La alegerea și numirea membrilor, se vor avea în vedere următoarele criterii:

aptitudinile, cunoștințele și capacitatea candidaților pentru activitatea pe care aceștia o vor desfășura în cadrul Comisiei de Disciplină;
vechimea în activitatea desfășurată;
rezultatele și contribuția la dezvoltarea și afirmarea Freestyle Kickboxing-ului în România;
comportarea și ținuta morală, pasiunea și disponibilitatea de a desfășura activități în cadrul Comisiei;
cunoașterea tuturor regulamentelor FRFK.

Art. 2.6 – Nu pot fi membri ai Comisiei de Disciplină cei care sunt și membrii Comisiei de Apel.

Art. 2.7 – Calitatea de membru încetează la cerere, atunci când membrul nu mai îndeplinește condițiile minime, sau la suspendarea lui ca membru FRFK de către Biroul Federal sau de către Adunarea Generală FRFK, conform procedurilor din Statut.

PROCEDURA DE FUNCȚIONARE A COMISIEI

Art. 3.1 – Comisia de Disciplină se reunește de câte ori este nevoie, dar cel puțin 1 dată pe an. În cazuri extreme, în care întâlnirea Comisiei nu este posibilă, hotărârile acesteia se pot lua și prin corespondență (e-mail, fax), urmând ca dovada corespondenței să fie arhivată.

Art. 3.2 – Stabilirea datei și a locului în care se va desfășura ședința se va face de către Președintele Comisiei.

Art. 3.3 – Ordinea de zi a ședințelor Comisiei de Disciplină se stabilește de către Președintele Comisiei și se aprobă de către Președintele Federației.

Art. 3.4 – Convocarea membrilor la ședință și transmiterea ordinii de zi se face cu cel puțin 20 zile calendaristice înainte pentru ședințele ordinare și cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte pentru ședințele extraordinare.

Art. 3.5 – Ședința este statutară cu prezența a minimum jumătate plus unu din membrii Comisiei.

Art. 3.6 – Ședințele se vor desfășura pe baza unei ordini de zi, care va cuprinde:

apelul celor convocați;
contestarea legalității ședinței;
citirea recomandărilor sau hotărârilor, consemnate în procesul verbal al precedentei ședințe și aprecierea modului în care au fost îndeplinite;
abordarea tematicii propuse;
discuții, propuneri, concluzii.

Art. 3.7 – Responsabilitatea individuală a membrilor Comisiei de Disciplină va fi stabilită în cadrul fiecarei ședințe.

Art. 3.8 – Membrii Comisiei de Disciplină care lipsesc la 50% din ședințele desfășurate pe parcursul unui an, vor fi înlocuiți de către Biroul Federal, la propunerea Comisiei de Disciplină.

Art. 3.9 – Problemele dezbătute în ședințele Comisiei de Disciplină se consemnează într-un proces verbal întocmit de către un membru al comisiei, semnat apoi de către toți membrii prezenți.

Art. 3.10 – Biroul Federal va fi apoi informat despre hotărârile luate în cadrul ședinței, printr-un raport al Președintelui Comisiei,  în maximum 7 zile de la desfășurarea ședinței.

Art. 3.11 – Ședințele Comisiei de Disciplină nu sunt publice.

Art. 3.12 – Ședințele sunt conduse în mod obligatoriu de către Președintele Comisiei de Disciplină.

Art. 3.13 – Membrii Comisiei de Disciplină sunt imparțiali și independenți în analizarea, judecarea și luarea deciziilor în cadrul problemelor pe care le soluționează și nu pot fi influențați în niciun fel de afinitatea sau apartenența la una dintre ramurile FRFK, precum și de eventualele relații personale cu participanții la proces.

Art. 3.14 – În afara ședințelor de soluționare, membrii Comisiei nu au dreptul să discute între ei sau cu persoane din afară, să dea detalii sau să-și exprime opinii în legătură cu o cauză aflată pe rol, cu dovezile depuse în dosar sau cu persoanele implicate.

Art. 3.15 – Membrii Comisiei care au vreun interes cu privire la soluționarea cauzei, sau care se dovedește că au primit daruri sau făgăduieli de daruri în vederea soluționării în mod favorabil a cauzei, sunt datori să îl înștiințeze pe Președintele Comisiei de Disciplină și să se abțină de la judecarea cauzei.

Art. 3.16 – În cazul în care Președintele are vreun interes cu privire la soluționarea cauzei, sau care se dovedește că a primit daruri sau făgăduieli de daruri în vederea soluționării în mod favorabil a cauzei, este dator să îl înștiințeze pe Secretarul General al FRFK și să se abțină de la judecarea cauzei, ședința Comisiei urmând a fi condusă de către un alt membru, ales de către Biroul Federal.

Art. 3.17 – Membrii Comisiei de Disciplină nu-și pot exercita atribuțiunile în cazurile care îi privesc în mod direct.

Art. 3.18 – Membrii Comisiei de la punctele de mai sus (3.15, 3.16, 3.17), sunt considerați eliberați din oficiu, urmând ca în acest caz Biroul Federal să numească un alt membru, în condițiile prezentului Regulament.

Art. 3.19 – Deciziile Comisiei se iau prin majoritate simplă de voturi exprimate de membrii Comisiei prezenți la ședință. Votul va fi luat în considerare și dacă este trimis prin e-mail. Niciun membru nu se poate abține.

Art. 3.20 – În caz de egalitate, votul Președintelui Comisiei de Disciplină are prioritate.

Art. 3.21 – Deciziile Comisiei de Disciplină se bazează pe cel puțin una dintre următoarele probe:

sesizarea personală sau colectivă scrisă;
raportul arbitrului șef sau a Comisiei Centrale de Arbitraj;
imagini video;
declarațiile părților;
declarațiile martorilor;
constatările medico-legale;
expertize;
orice altă probă utilă în aflarea adevărului.

Art. 3.22 – Pentru lămurirea unor neclarități, Comisia de Disciplină poate decide audierea reprezentanților FRFK, arbitrilor, antrenorilor sau instructorilor, medicilor, sportivilor, precum și a oricăror altor persoane, în interesul cauzei și pentru aflarea adevărului.

PROCEDURA DE SESIZARE A COMISIEI

Art. 4.1 – Comisia de Disciplină este sesizată printr-o cerere scrisă, adresată Comisiei de către părțile care se consideră vătămate. Cererea trebuie să cuprindă:

numele, domiciliul sau reședința persoanei fizice care face sesizarea, sau denumirea, sediul și dacă este cazul numărul certificatului de identificare sportivă pentru persoane juridice, precum și numărul de telefon al persoanei respective și o adresă de e-mail valabilă;
numele persoanei sau instituția reclamată;
descrierea evenimentului, abaterii, împrejurărilor și persoanelor implicate în accident sau care au săvârșit fapta descrisă în sesizare, cu precizarea datelor de identificare ale acestora, sau în cazul în care acestea nu se cunosc, a informațiilor privitoare la structura sportivă de care aparțin (în cazul antrenorilor, instructorilor, sportivilor, oficialilor);
obiectul și valoarea cererii, dacă este cazul, precum și calculul prin care s-a ajuns la determinarea valorii;
motivele de drept ale cererii (regulile încălcate din statut, regulamente, legislație sportivă, etc) pe care se sprijină fiecare sesizare, cu trimitere la înscrisurile doveditoare corespunzătoare, sau la alte probe;
numele, prenumele și adresa martorilor (dacă este cazul);
semnătura părții sau a reprezentantului legal și ștampila, după caz.

Art. 4.2 – Comisia nu va lua în considerare sesizări anonime.

Art. 4.3 – Sesizarea adresată Comisiei de Disciplină, împreună cu înscrisurile doveditoare se transmite prin poștă cu confirmare de primire, prin firme de curierat, prin fax, sau se depune personal la secretariatul FRFK, în două exemplare, în termen de maxim 7 zile calendaristice, de la data desfășurării abaterii săvârșite. Dovada introducerii sesizării în termen se face cu numărul de înregistrare de la secretariat, cu recipisa oficiului poștal, sau cu datele din awb-ul firmei de curierat.

Art. 4.4 – Odată cu sesizarea, se va depune și dovada achitării taxei de soluționare în valoare de 100 de lei. Neachitarea taxei atrage drept sancțiune anularea cererii.

Art. 4.5 – Pe lângă sesizarea oricărei persoane, forurile FRFK se vor putea sesiza din oficiu, în cazul în care se vor constata abateri de la Regulamentele, Statutul sau dispozițiile federației, infracțiuni sau abateri grave de la conduita morală.

Art. 4.6 – În termen de 10 zile calendaristice, secretariatul va trimite sesizarea Comisiei de Disciplină.

Art. 4.7 – După primirea sesizării și a tuturor documentelor atașate, Președintele Comisiei de Disciplină va întocmi dosarul corespunzător și va comunica apoi în termen de 10 zile calendaristice membrilor Comisiei de Disciplină câte un exemplar din sesizare și actele anexate. Dosarul cauzei va fi legat, numerotat pe fiecare pagină și va cuprinde un opis al documentelor conținute.

Art. 4.8 – Indiferent că persoana care este cercetată de Comisie este de natură fizică sau juridică, ea are dreptul de a fi înștiințată cu privire la fapta pentru care este cercetată în vederea pregătirii apărării, în cel mult 10 zile calendaristice de la primirea sesizării de către secretariatul FRFK. Această înștiințare se va face de către secretarul general.

Art. 4.9 – Persoana cercetată are acces la toate actele dosarului care o privesc. În timp de cel mult 10 de zile calendaristice de la data înștiințării are dreptul de a depune la secretariatul FRFK dovezile pe care le consideră utile în vederea apărării sale. Aceste dovezi vor fi imediat înaintate Președintelui Comisiei de Disciplină.

JUDECAREA SESIZĂRII ȘI HOTĂRÂREA LUATĂ DE COMISIA DE DISCIPLINĂ

Art. 5.1 – Primul termen de întrunire a Comisiei de Disciplină se va fixa de către președinte și nu va putea fi mai târziu de 15 zile calendaristice socotite de la data la care s-au trimis sesizările membrilor Comisiei.

Art. 5.2 – Comisia de Disciplină va aprecia dacă este necesară citarea părților, a martorilor sau a oricărei alte persoane în cel mult 10 zile calendaristice de la primirea sesizării.

Art. 5.3 – Dacă la dosar sunt suficiente dovezi din care reies împrejurările în care s-au petrecut faptele supuse dezbaterii, Comisia va putea proceda la judecarea cauzelor și fără citarea și prezența părților.

Art. 5.4 – Comisia de Disciplină soluționează cauza pe baza propriei convingeri a membrilor acestuia, formată în urma analizării documentelor și materialelor aflate la dosarul cauzei, ascultării părților sau a martorilor (după caz), precum si a administrarii oricăror altor noi probe solicitate de părți și încuviințate de comisie. Ascultarea martorilor se face fără prestare de jurământ.

Art. 5.5 – Pe tot parcursul judecării cauzei, Comisia de Disciplină trebuie să asigure părților egalitatea de tratament și respectarea dreptului de apărare.

Art. 5.6 – Dezbaterile din cadrul ședințelor vor fi consemnate de către Președintele Comisiei Tehnice într-un proces verbal, care va cuprinde cel puțin următoarele elemente:

data, ora și locul desfășurării ședinței;
numele și prenumele membrilor comisiei;
constatările comisiei privind existența cvorumului ședinței pentru fiecare sesizare în parte;
considerentele pentru care unii membri ai Comisiei se abțin de la participarea la vot;
numele și prenumele sau denumirea, domiciliul sau sediul persoanelor convocate prezente în ședință;
obiectul sesizării;
constatările Comisiei privind achitarea taxei de soluționare și a respectării termenului de introducere a sesizării;
constatările Comisiei privind existența unei sesizări obiectul unei sesizări anterioare, soluționate de Comisie, cu privire la aceeași faptă și aceleași persoane;
susținerile persoanelor convocate în fața Comisiei, susținerile și dezbaterile membrilor Comisiei, motivele care au format convingerea Comisiei, precum și modul în care membrii Comisiei au votat;
semnăturile membrilor prezenți.

Art. 5.7 – Președintele Comisiei va respinge sesizarea dacă aceasta nu are taxa de examinare atașată, sau nu respectă termenul de inițiere a sesizării. De asemenea, poate amâna soluționarea unei sesizări în cazurile în care constată că nu s-a întrunit cvorumul, sau este necesară audierea altor persoane care pot da lămuriri.

Art. 5.8 – Dosarul conținând toate documentele referitoare la sesizare și modul de soluționare a acesteia, inclusiv procesul verbal conținând hotărârea luată, numerotat și legat, se transmite secretariatului FRFK.

Art. 5.9 – Dosarul litigiului este confidențial. Nicio persoană străină de litigiu nu are acces la dosar fără acordul scris al părților și fără încuviințarea Comisiei de Disciplină.

Art. 5.10 – După examinarea cauzei, audierea părților și martorilor (dacă este nevoie), Comisia de Disciplină va decide, iar hotărârea va fi comunicată în scris celor interesați sau cluburilor de apartenență.

Art. 5.11 – Hotărârea trebuie să fie redactată de către Președintele Comisiei de Disciplină și va conține cel puțin următoarele:

componența nominală a comisiei, locul și data pronunțării hotărârii;
numele părților, domiciliul sau reședința lor, ori după caz, denumirea și sediul, precum și numele reprezentanților părților și a celorlalte persoane care au participat la judecarea sesizării;
obiectul litigiului și susținerile părților pe scurt;
motivele de fapt și de drept ale hotărârii;
termenul de plată al amenzilor atunci când s-a aplicat și o astfel de sancțiune;
semnăturile tuturor membrilor comisiei care au luat parte la judecată sau a președintelui Comisiei de Disciplină;
termenul de exercitate a procedurii de apel.

Art. 5.12 – Hotărârea va fi înaintată secretariatului FRFK, în același timp cu dosarul litigiului.

Art. 5.13 – Secretarul general are obligația de a comunica în scris, tuturor părților din proces, precum și a Biroului Federal, hotărârea luată de către Comisia de Disciplină.

Art. 5.14 – În cadrul fiecărui club afiliat la FRFK, președintele clubului va fi responsabil de informarea membrilor clubului în vederea respectării regulamentelor și deciziilor Comisiei de Disciplină.

PROCEDURA DE APEL

Art. 6.1 – Hotărârea poate fi atacată cu apel la Comisia de Apel în termen de 15 zile calendaristice de la comunicare.

Art. 6.2 – Apelul se judecă de către Comisia de Apel, care poate modifica sau menține hotărârea.

Art. 6.3 – Hotărârea dată în apel este definitivă.

DISPOZIȚII FINALE

Art. 7.1 – Sumele rezultate în urma amenzilor aplicate ca sancțiuni disciplinare conform dispozițiilor prezentului regulament, vor fi depuse în contul FRFK. Dovada plății se va face către Comisia de Disciplină, prin fax, e-mail sau o altă modalitate.

Art. 7.2 – Comisiile FRFK în cauză vor fi notificate de către Comisia de Disciplină, acestea având la rândul lor obligativitatea de urmărire a sancțiunilor.

Art. 7.3 – Dacă sancțiunile aplicate conțin și amenzi, nerespectarea de către părți a termenului prevăzut în hotărârea Comisiei de Disciplină, atrage suspendarea acestora din activitate până la data achitării acestor amenzi.

Art. 7.4 – Prezentul regulament conține o anexă cuprinzând sancțiunile și abaterile ce pot fi aplicate în activitatea desfășurată de membrii FRFK.

Art. 7.5 – Orice caz neprevăzut în prezentul regulament poate fi extins și analizat prin analogie cu alte cazuri asemănătoare.

Art. 7.6 – Anual, Comisia de Disciplină poate propune Biroului Federal spre aprobare, completarea prezentului regulament și cu alte tipuri de cazuri/situații întâlnite și neprevăzute, precum și sancțiunile corespunzătoare.

Art. 7.7 – Principiul constituțional privind accesul liber la justiție este garantat.

Art. 7.8 – Orice persoană, în condițiile în care se consideră lezată într-un drept al său, se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor sale legitime.

Art. 7.9 – Prezentul regulament a fost supus aprobării Biroului Federal al FRFK din data de 19.02.2017 și intră în vigoare în data de 20.02.2017.