ABATERILE ȘI SANCȚIUNILE

ABATERILE ȘI SANCȚIUNILE

Anexă a Regulamentului Comisiei de Disciplină FRFK

NORME DE DISCIPLINĂ

Art. 1.1 – Normele de disciplină contribuie la desfășurarea regulamentară a întregii activități a Federației Române de Freestyle Kickboxing.

Art. 1.2 – Normele de disciplină se aplică tuturor cluburilor afiliate, oficialilor și sportivilor care săvârșesc abateri:

 • în sălile unde se desfășoară competițiile;
 • în sediile cluburilor, sau alte locații unde acestea își desfășoară activitatea și în imediata apropiere a acestora;
 • în sediul FRFK;
 • în orice alte locuri atunci când nerespectarea normelor de disciplină se face împotriva altor oficiali sau a altor persoane sau lucruri ce se află în legatură directă sau indirectă cu FRFK.

Art. 1.3 – Prin oficiali se înțeleg: reprezentanții Federației Române de Freestyle Kickboxing, membrii Biroului Federal, președinții și membrii tuturor colegiilor și comisiilor aflate sub tutela FRFK, conducătorii cluburilor afiliate la FRFK, antrenorii, instructorii, arbitrii și sportivii FRFK.

Art. 1.4 – Nimeni nu poate invoca în apărarea sa, necunoașterea sau interpretarea greșită a normelor de disciplină și a prevederilor regulamentelor FRFK.

 

ABATERI

Art. 2.1 – Abaterea este fapta prin care se încalcă normele de etică sportivă, competițională, de organizare și de disciplină, fiind singurul temei legal pentru aplicarea sancțiunii.

Art. 2.2 – Abaterea constă dintr-o acțiune sau inacțiune prin care se aduce prejudiciu desfășurării regulamentare a activității sportive și pentru care se impune aplicarea unor sancțiuni.

Art. 2.3 – Constituie recidivă săvârșirea unei noi abateri în termen de până la un an calendaristic, socotit de la data sancțiunii anterioare.

Art. 2.4 – În caz de recidivă, toate sancțiunile disciplinare prevăzute în prezentul regulament se pot majora până la dublarea lor.

Art. 2.5 – În cazul în care chiar după dublarea sancțiunii vinovatul persistă în recidivă, sancțiunea poate fi suspendare pe termen limitat sau excluderea definitivă din FRFK.

 

SANCȚIUNEA DISCIPLINARĂ

Art. 3.1 – Sancțiunea disciplinară constituie un mijloc de educare și totodată o măsură de constrângere a cluburilor și oficialilor care au săvârșit acte de indisciplină, pentru prevenirea comiterii unei noi abateri și asigurarea condițiilor normale de desfășurare a activității.

Art. 3.2 – Sancțiunile disciplinare sunt următoarele:

 • avertisment scris;
 • amendă;
 • suspendare;

Art. 3.3 – Avertismentul constă în notificarea scrisă prin care se atrage atenția structurilor sportive sau oficialilor FRFK cu privire la abaterile săvârșite de aceștia și consecințele săvârșirii acestor abateri, precum și cu privire la măsurile ce urmează a fi luate în caz de săvârșire din nou a unei abateri prevăzute de prezentul Regulament.

Art. 3.4 – Ameda este sancțiunea disciplinară care constă în obligația de a plăti o sumă de bani în contul FRFK, în cuantumul și termenul stabilit de către Comisia de Disciplină.

Art. 3.5 – Neplata amenzii în termenul stabilit va atrage suspendarea până la data plății acesteia.

Art. 3.6 – Suspendarea reprezintă sancțiunea disciplinară care constă în interdicția de a participa la activitatea organizată și desfășurată de către FRFK, pe o perioadă determinată de Comisia de Disciplină, în funcție de gravitatea abaterii săvârșite.

Art. 3.7 – Excluderea reprezintă sancțiunea disciplinară care constă în radierea din evidențele FRFK și interzicerea dreptului de a mai participa la orice activitate cuprinsă în calendarul federației.

Art. 3.8 – În condiții speciale, sancțiunile se pot cumula. Altfel, dacă se săvârșesc mai multe acte de indisciplină, se aplică sancțiunea pentru fapta cea mai gravă.

 

PRINCIPII ȘI CRITERII DE APLICARE A SANCȚIUNILOR

Art. 4.1 – Toate sancțiunile disciplinare se aplică, în principiu, în mod gradat.

Art. 4.2 – În urma apelului celor sancționați, dacă se aduc noi probe sau martori, Comisia de Apel poate rejudeca și mări sau micșora sancțiunea pronunțată anterior.

Art. 4.3 – Circumstanțele atenuante sau agravante pot fi luate în considerare.

Art. 4.4 – Recidiva duce automat la o agravare a sancțiunii.

Art. 4.5 – Abaterile comise înainte sau după finalul competițiilor sunt sancționate cu aceleași norme ca și cele produse în timpul acestora.

Art. 4.6 – Comisia de Disciplină va stabili data din care sancțiunile pronunțate au efect.

Art. 4.7 – Constituie circumstanțe atenuante următoarele împrejurări:

 • săvârșirea abaterii sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoții, determinată de o provocare din partea persoanei vătămate, produsă prin violență, printr-o atingere gravă a integrității corporale sau a demnității;
 • depășirea limitelor legitimei apărări sau ale stării de necesitate;
 • activitatea ireproșabilă până la comiterea abaterii;
 • stăruința depusă pentru a înlătura rezultatul abaterii;
 • comportare sinceră în fața Comisiei de Disciplină la dezbaterea cauzei.

Art. 4.8 – Constituie circumstanțe agravante următoarele împrejurări:

 • săvârșirea abaterii în grup (trei sau mai multe persoane);
 • comiterea abaterii prin acte de violență;
 • comiterea abaterii în stare de ebrietate;
 • comiterea abaterii cu interes material;
 • provocarea unei daune patrimoniale;
 • săvârșirea abaterii pentru a continua sau a ascunde o altă faptă, pentru a obține sau a le asigura altora un beneficiu;
 • să fi comis fapta prin intermediul presei sau altui mijloc de informare, făcând declarații nefondate sau defăimătoare la adresa FRFK sau oricărui membru al acesteia;
 • să fi vrut în cunoștință de cauză, sau să fi încercat, să falsifice probe;
 • să fi indus în eroare deliberat pe alții pentru a încălca Regulamentele;
 • să fi prejudiciat persoane sau lucruri.

Art. 4.9 – Comisia de Disciplină poate reține ca circumstanțe agravante și alte împrejurări care imprimă faptei un caracter grav.

 

SANCȚIUNI APLICATE TUTUROR OFICIALILOR FRFK

Art. 5.1 – Folosirea numelui/siglei sau orice alte forme de identificare a federației de către membrii săi în scopuri politice se sancționează cu amendă de la 1000-3000 lei și suspendarea din activitatea sportivă pe o perioadă de minim 1 an.

Art. 5.2 – Săvârșirea de către unul dintre membrii din conducerea FRFK a unei acțiuni sau inacțiuni, sau a unei tentative, prin care privilegiază una dintre ramurile sportive componente în detrimentul alteia se sancționează cu amendă între 500 și 1000 lei și suspendarea din activitatea sportivă și/sau din funcția deținută pe o perioadă de minim 1 an.

Art. 5.3 – Reprezentarea intereselor unei alte federații care desfășoară activități în domeniul ramurilor sportive componente FRFK se sancționează cu amendă între 1000 și 2000 lei și suspendarea din activitatea sportivă pe o perioadă de minim 1 an.

 

SANCȚIUNI APLICATE INSTRUCTORILOR, ANTRENORILOR ȘI ALTOR REPREZENTANȚI AI CLUBURILOR

Art. 6.1 – Se sancționează cu avertisment și amendă între 100-300 lei următoarele abateri:

 • nerespectarea Regulamentului de competiție;
 • nerespectarea regulilor de comportare în sala de competiție;
 • needucarea sportivilor din delegație referitor la comportamentul în sala de competiție și la normele de etică și fair-play ce se presupun a fi cunoscute de către toți participanții la competiții.

Art. 6.2 – Se sancționează cu amendă de 300 lei cumularea a două avertismente în decurs de 6 luni.

Art. 6.3 – Se sancționează cu avertisment și amendă între 300-500 lei antrenorii sau instructorii care nu participă, timp de 2 ani, la stagiul de perfecționare organizat de către Federație.

Art. 6.4 – Se sancționează cu amendă între 500-1000 lei și suspendare pe o perioadă cuprinsă între 3 și 6 luni, următoarele abateri:

 • ținuta și atitudinea nesportivă, gesturile necuviincioase și injuriile la adresa sportivilor, oficialilor și publicului;
 • cedarea în mod intenționat a meciurilor;
 • injurii la adresa adversarilor.

Art. 6.5 – Se sancționează cu amendă între 1000-1500 lei și suspendare pe o perioadă cuprinsă între 6 luni și 1 an, următoarele abateri:

 • provocarea de scandaluri la locurile de desfășurare a competițiilor interne și internaționale;
 • deteriorarea însemnelor și actelor oficiale;
 • determinarea arbitrilor de a înscrie puncte neconforme cu realitatea în timpul probelor de concurs;
 • prezentarea în stare de ebrietate în cantonamente și competiții;
 • incitarea sau influențarea sportivilor, publicului sau altor oficiali să părăsească competiția, să pătrundă nejustificat în incinta suprafeței de luptă sau să arunce cu obiecte pe suprafață.

Art. 6.6 – Se sancționează cu excludere din activitatea sportivă următoarele:

 • lovirea intenționată a sportivilor, arbitrilor, oficialilor, precum și a publicului;
 • înscrierea în competiție a sportivilor cu acte necorespunzătoare;
 • furturi în timpul cantonamentelor sau a competițiilor (interne și internaționale).

Art. 6.7 – Organizarea de competiții sau alte activități sub egida FRFK, fără acordul scris al acesteia sau prezența în calendarul federației se sancționează cu amendă de la 500 la 1000 de lei.

 

SANCȚIUNI APLICATE CLUBURILOR AFILIATE CARE ORGANIZEAZĂ COMPETIȚII SUB EGIDA FRFK

Art. 7.1 – Se sancționează cu amendă între 300-500 lei următoarele abateri:

 • nu au fost luate măsurile de ordine și disciplină necesare în vederea desfășurării regulamentare a competiției încredințate de Federație, cu consecința neînceperii acesteia în timpul regulamentar sau aceasta este întreruptă și nu mai poate continua din vina organizatorului;
 • părăsirea competiției în mod nejustificat o organizatorului;
 • schimbarea orei, zilei, localității sau a sălii fără acordul FRFK;
 • nerespectarea reglementărilor în vigoare privind asistența medicală;
 • neplata sumelor datorate arbitrilor prevăzute în Statutul Arbitrilor FRFK;
 • constrângerea arbitrilor de a modifica deciziile luate.

Art. 7.2 – În funcție de gravitatea faptei, Comisia de Disciplină poate ridica dreptul de participare în competiții sau de a organiza competiții sub egida FRFK.

 

SANCȚIUNI APLICATE SPORTIVILOR ȘI A PRACTICANȚILOR

Art. 8.1 – Se sancționează cu avertisment:

 • neacordarea semnelor de respect față de oficiali;
 • nerespectarea regulilor de comportare în sala de antrenament și la competiție;
 • întârzieri repetate sau absențe nemotivate de la competiții, cantonamente și activități de lot;
 • nepredarea materialelor sportive la data fixată (echipament, etc.).

Art. 8.2 – Se sancționează cu amendă de 100 lei cumularea a două avertismente în decurs de 6 luni.

Art. 8.3 – Se sancționează cu amendă între 100-300 lei și suspendare pe o perioadă cuprinsă între 3 și 6 luni, următoarele abateri:

 • atitudini, gesturi necuvincioase la adresa antrenorilor, adversarilor, oficialilor și publicului;
 • cedarea în mod intenționat a meciurilor;
 • injurii la adresa adversarilor.

Art. 8.4 – Se sancționează cu amendă între 300-500 lei și suspendare pe o perioadă cuprinsă între 6 luni și 1 an, următoarele abateri:

 • părăsirea cantonamentului fără acordul antrenorilor sau a instructorilor;
 • provocarea de scandaluri la competiție;
 • participarea cu documente false în competiție;
 • furturi în timpul cantonamentelor sau a competițiilor interne și internaționale;
 • prezentarea în stare de ebrietate în cantonamente și competiții.

Art. 8.5 – Lovirea intenționată a adversarului sau a altor oficiali, precum și a publicului se sancționează cu excluderea din activitatea sportivă.

Art. 8.6 – Sportivii depistați pozitiv la controlul antidoping, precum și refuzul sportivilor de a efectua controlul antidoping, se sancționează conform Regulilor ANAD.

Art. 8.7 – În caz de recividă, sportivii depistați pozitiv la controlul antidoping, precum și sportivii care refuză să efectueze controlul antidoping, se sancționează cu excluderea din activitatea sportivă.

Art. 8.8 – Sportivii suspendați din activitatea sportivă care participă la competițiile oficiale fără a avea acest drept se sancționează cu suspendare din activitatea sportivă pe o perioadă dublă față de cea inițială și cu amendă pornind de la 500 până la 1500 lei.

Art. 8.9 – Sportivii care, nemotivat, nu se prezintă la loturile naționale când sunt convocați se sancționează cu amendă de la 300-500 lei și suspendare din activitatea sportivă pe o perioadă între 3 luni și 1 an, sau chiar excluderea definitivă din lotul competițional.

Art. 8.10 – Sportivii care vor fi găsiți la competițiile oficiale cu date false de identitate pe legitimație sau fără examinarea medicală valabilă, sau au fost înscriși în competiție fără acordul scris al părinților sau tutorilor legali, pentru minori, vor fi sancționați cu amendă de la 500-1000 lei și suspendarea din activitatea sportivă pe o perioadă de minim 6 luni.

 

SANCȚIUNI APLICATE ARBITRILOR

Art. 9 – Abaterile arbitrilor vor fi judecate conform Statutului Arbitrilor aflat în vigoare la data comiterii acestora.

 

DISPOZIȚII FINALE

Art. 10 – Prezenta anexă face parte integrantă din Regulamentul Comisiei de Disciplină, ce a fost aprobat în ședința Biroului Federal al FRFK din data de 19.02.2017 și intră în vigoare împreună cu acesta, la data de 20.02.2017.