STATUT ARBITRII

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE FREESTYLE KICKBOXINGREGULAMENT DE ORGANIZARE Șl DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII ARBITRILOR

Art. 1 – Colegiul Central al Arbitrilor (CCA)

Conform Statutului Federaţiei Române de Freestyle Kickboxing (FRFK), Colegiul Central al Arbitrilor este un organ consultativ specializat al acesteia, care sprijină Biroul Federal în organizarea şi desfăşurarea activităţii arbitrilor de Freestyle Kickboxing.

CCA este format din sase membri având, de regulă, următoarea alcătuire: un preşedinte, un vicepreşedinte, un secretar si trei directori departamente(tatami, ring, Muay Boran). Acești membri sunt aleși de către Biroul Executiv, pe o durată de patru ani.

Colegiul Central al Arbitrilor se întruneşte cel puțin o dată pe an, de regulă înainte de începerea sezonului competițional. La şedinţa se va întocmi un proces verbal în care se consemnează toate măsurile şi hotărârile adoptate.

Hotărârile Colegiului Central al Arbitrilor sunt valabile numai dacă sunt adoptate cu jumătate plus unul din voturile membrilor prezenţi la şedinţă.

Colegiul Central al Arbitrilor nu poate lua hotărâri dacă la şedinţă nu sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.

Biroul Federal poate suspenda hotărârile Colegiului Central al Arbitrilor, dacă acestea contravin prezentului regulament, Statutului Federaţiei Române de Freestyle Kickboxing sau Normelor Generale stabilite de Ministerul Tineretului şi Sportului.

Art. 2 – Atribuțiile CCA

Pentru realizarea atribuţiilor sale, Colegiul Central al Arbitrilor acţionează pe baza propriului regulament aprobat de Biroul Federal.

Colegiul Central al Arbitrilor este subordonat Biroului Federal şi duce la îndeplinire toate hotărârile acestuia referitoare la activitatea arbitrilor. El are drept de îndrumare şi control asupra activităţii, pe linie de arbitraj, a tuturor arbitrilor de Freestyle Kickboxing din România.

CCA conduce și coordonează activitatea tuturor arbitrilor și are obligația de a prezenta anual un raport de activitate către Consiliul Director al FRFK.

Colegiul Central al Arbitrilor are dreptul de a autoriza arbitri la competițiile sportive ale FRFK.

De asemenea, CCA are obligaţia de a observa şi evalua prestația arbitrilor în timpul concursurilor. Orice abatere de la regulament pe linie de arbitraj trebuie analizată în cadrul CCA. Trebuie să analizeze orice propuneri, sesizări și reclamații venite în scris pe linie de arbitraj din partea arbitrilor, antrenorilor sau conducătorilor de cluburi, urmând să dea o decizie în termen de 15 zile de la acestea.

Președintele CCA va desemna la fiecare competiție un șef de suprafață (nu neapărat cu grad A) care are obligația de a coordona activitatea de arbitraj de care răspunde (fără a lua decizii ce contravin prezentului regulament) și de a preda la sfârșitul zilei un tabel cu arbitrii aflați pe suprafața lui. De asemenea, acesta va întocmi, în maximum șapte zile de la terminarea competiției, un raport detaliat al evenimentelor desfășurate pe suprafața de care răspunde, pe care îl va înainta președintelui CCA.

De asemenea, după încheierea concursurilor FRFK, acesta va acorda câte o notă pentru fiecare arbitru prezent, în funcție de prestația sa.

Colegiul Central al Arbitrilor are obligația de a coordona şi răspunde de organizarea cursurilor şi seminariilor de pregătire a arbitrilor și candidaților, precum și de a organiza sesiuni de examinare şi de promovare la o clasă superioară a arbitrilor, în funcţie de solicitări.

CCA are dreptul de a întocmi testele de arbitraj și de a hotărî punctajul de promovare.

Colegiul Central al Arbitrilor va elabora un regulament de arbitraj intern, făcut în baza regulamentelor internaționale WTKA și ISKA, adaptat la condițiile interne, care va fi adoptat de către Biroul Federal odată cu prezentul regulament. Colegiul Central al Arbitrilor poate să sugereze și să implementeze modificările pe care le consideră necesare în regulamentul de arbitraj intern cu votul în unanimitate al membrilor acestuia.

Art. 3 – Înscrierea arbitrilor

Poate fi arbitru de Freestyle Kickboxing, oricare cetăţean român, cu vârsta minimă de 18 ani, care susţine şi promovează un examen de arbitru organizat de Federaţia Română de Freestyle Kickboxing şi pe care acesta îl atestă ca atare.

De asemenea, poate deveni arbitru junior orice cetăţean român cu vârsta minimă de 16 ani. Un arbitru junior nu poate promova mai sus de clasa C, decât în condiţii extraordinare la propunerea CCA.

Înscrierea candidaţilor ce doresc să devină arbitri va fi acceptată în baza prevederilor regulamentului CCA.

Actele necesare se vor depune la secretariatul Federației cu minimum cinci zile înainte de examen. Examenul va fi afișat înainte cu minimum patru săptămâni pe pagina web oficială a FRFK.

Actele necesare pentru depunerea candidaturii:

extras cazier judiciar;
dovada studiilor;
două poze color (3×4 cm);
dovada achitării cotizației de examinare stabilită de FRFK;
cerere tip de legimare arbitru.

Art. 4 – Examinarea arbitrilor

Este obligaţia CCA să asigure o instruire de bună calitate pentru candidaţi, astfel încât aceştia să primească o formare suficientă. De asemenea, CCA trebuie să asigure condiţiile necesare pentru examinare şi să-şi asume responsabilitatea aprobării oficiale a candidaților ca arbitri.

Un astfel de program de instruire trebuie să fie pus la dispoziţia candidaţilor în mod regulat.

Acelaşi program trebuie să fie urmat şi de către arbitrii care au avut o lungă perioadă de absenţă (un an), precum şi de arbitrii care doresc să promoveze la o clasă superioară.

Programul trebuie urmat de către candidaţi înainte ca aceştia să fie supuşi unei examinări scrise.

Candidatul va fi verificat de către comitetul oficial pentru examinare (numit de către CCA) şi supus unei examinări preliminare scrise din care să rezulte cunoştinţe suficiente pentru regulamentul de concurs pentru proba la care se califică.

Candidatul trebuie să promoveze examinarea scrisă cu nota minimă șapte.

După promovarea examenului teoretic, candidații vor primi diploma de arbitru clasa F.

Instruirea practică trebuie să permită candidatului să obţină cunoştinţe complete privind tehnicile permise, nepermise și arbitrarea lor. Această intruire practică constă în participarea cu succes (promovată cu minimum nota șapte) la două competiții în cadrul cărora candidatul este instruit, cu condiţia ca acesta să fi absolvit examinarea scrisă.

Instruirea practică se face sub supravegherea unor arbitri experimentaţi. După terminarea cu succes a instruirii practice, candidatul trebuie supus unui test practic sub supravegherea comitetului oficial pentru examinare.

Comitetul de examinare va redacta un raport scris cu privire la testare şi rezultatele acesteia.

După promovarea examenului practic, candidații vor primi diploma de arbitru clasa E.

Arbitrii sunt obligați să-și vizeze carnetul de arbitru. Taxele anuale se stabilesc de CCA și vor fi vărsate în contul FRFK.

Art. 5 – Cotizațiile arbitrilor

Diploma de arbitraj, cămașa și cravata FRFK se vor primi gratuit după promovarea examenului.

Promovarea de la clasa F la clasa E este gratuită.

Taxele suportate de arbitrul FRFK sunt următoarele:

Viză anuală de arbitru: 50 lei;
Carnet arbitru: 30 lei;
Cotizație examen de arbitru:125 lei;
Cotizație examen de promovare o clasă superioară: 125 lei;

Art. 6 – Categoriile de arbitraj

În vederea susţinerii unor arbitraje de calitate, stimulării perfecţionării continue, cât şi în vederea unei ierarhizări în funcţie de valoare, arbitrii Freestyle Kickboxing sunt clasaţi după cum urmează:

arbitru clasa F – care a promovat examenul teoretic – fără experiență practică;
arbitru clasa E – care a promovat examenul teoretic și examenul practic;
arbitru clasa D;
arbitru clasa C;
arbitru clasa B;
arbitru clasa A;

Clasificarea arbitrilor va fi făcută pe baza activităţii recunoscute din anii anteriori şi a rezultatelor obţinute la examenul ce-l vor susţine cu ocazia cursului organizat de CCA.

Lista se va anunţa ulterior de către Federația Română de Freestyle Kickboxing.

Art. 7 – Promovarea arbitrilor

Arbitrii care doresc să promoveze la o clasă superioară trebuie să facă o cerere scrisă către CCA, să susțină examenul teoretic pentru clasa respectivă și să primească la prima competiție la care arbitrează cel puțin nota opt.

La cererea scrisă va fi atașată dovada plății cotizației de examinare stabilită de FRFK.

Nu pot solicita promovări arbitrii care nu au arbitrat niciodată.

De asemenea, pentru a putea promova la o clasă superioară, un arbitru trebuie să fi acumulat cel puțin 60 de puncte. Punctele se obțin în funcție de concursul la care aceștia arbitrează, după cum urmează:

concursurile internaționale – 10 puncte;
concursurile naționale – 7 puncte;
concursurile României – 7 puncte;
alte cupe interne – 5 puncte;

Derogările de la aceste reguli se vor face numai de către CCA.

Art. 8 – Cursurile de formare

Federaţia Română de Freestyle Kickboxing organizează anual cursuri de formare de arbitri cu ocazia unor concursuri. Comisiile judeţene de arbitri pot solicita Federaţiei să organizeze astfel de cursuri de formare de arbitri, într-o localitate din judeţ, cu suportarea tuturor cheltuielilor ce decurg din aceasta.

Cursul de arbitri este susţinut de un arbitru cu cea mai înaltă calificare, aprobat de Biroul Federal la propunerea CCA. Durata cursului este alocată teoriei şi practicii în mod egal.

Art. 9 – Obligațiile arbitrilor

Arbitrii îşi desfăşoară activitatea de arbitraj în conformitate cu prezentul regulament și cu regulamentele FRFK pentru probele respective. Ei sunt responsabili, în faţa CCA şi a Biroului Federal, de respectarea cu stricteţe a tuturor normelor impuse de Statutul şi regulamentele Federaţiei Române de Freestyle Kickboxing.

Arbitrii trebuie să se pregătească pentru fiecare competiție prin studierea regulamentelor de concurs pentru fiecare probă și să participe la minimum două cursuri de arbitraj pe an.

Arbitrii clasa C, D și E trebuie să cunoască modul de utilizare a tabelelor de scor, a fișelor de arbitraj, a organigramelor și a cronometrelor. De asemenea, trebuie să cunoască și să aplice regulamentele de concurs.

Arbitrii clasa B și A, trebuie în plus, să cunoască și să poată aplica toate regulamentele FRFK, fie că este arbitru de margine, de centru sau arbitru șef și să poată răspunde eventualelor întrebări sau să soluționeze diverse probleme.

Art. 10 – Reguli de conduită

10.1 Generalități

Conduita unui arbitru trebuie să fie exemplară şi ireproşabilă, atât în viaţa lui profesională, cât şi în cea privată. Atunci când oficiază, arbitrul trebuie să fie atent şi meticulos, trebuie să respecte regulile convenţionale de etică, să-şi respecte colegii arbitrii, precum şi concurenții.

Un arbitru nu trebuie să întârzie niciodată la arbitraj sau să părăsească competiția înainte de a-şi fi îndeplinit sarcinile ce i-au fost atribuite. Dacă totuși acesta este nevoit să plece, va solicita întotdeauna permisiunea arbitrului șef.

Un arbitru nu trebuie să critice arbitrajul colegilor săi.

Sub nicio formă, un arbitru nu are dreptul să ceară unui organizator să îl accepte, dacă acesta nu a fost ales de către CCA.

Un arbitru nu are voie să consulte catalogul competiției înaintea sau în timpul arbitrajului.

În ring sau pe suprafața de luptă un arbitru trebuie să aibă o conduită adecvată şi să arbitreze toți concurenții, fără discriminare. Acesta trebuie să aibă o ţinută sobră şi adecvată, în conformitate cu sarcina ce i-a fost atribuită, şi trebuie să fie corect şi să aibă un limbaj adecvat.

Un arbitru nu are voie să utilizeze telefonul mobil în ring sau pe suprafața de luptă.

Sub nicio formă un arbitru nu trebuie să socializeze cu concurenții sau să îi încurajeze/sfătuiască. Poate să facă acest lucru numai dupa terminarea arbitrajului.

10.2. Acceptarea invitațiilor

Organizatorii concursului vor trimite o invitaţie scrisă catre CCA prin care vor solicita un anumit număr de arbitrii, iar aceasta va trimite invitația tuturor arbitrilor. Arbitrul are obligaţia să informeze CCA, în scris, dacă acceptă sau nu invitaţia.

După primirea confirmărilor, CCA va alege numărul necesar de arbitri pentru concursul respectiv și va comunica acest lucru arbitrilor aleși.

Dacă un arbitru a fost ales, acesta este obligat să-şi respecte angajamentele, exceptând cazurile în care motive importante îl impiedică să facă acest lucru.

Dacă un arbitru nu-şi poate respecta obligaţiile dintr-un motiv important, atât organizatorul cât și CCA trebuie imediat informate prin telefon.

Atunci când oficiază la competiții desfăşurate sub egida FRFK, toţi arbitrii trebuie să respecte regulamentele FRFK.

10.3 Ținuta arbitrilor

Toți arbitrii FRFK vor fi îmbrăcați în cămașa oficială a Federației și vor purta cravata FRFK, pantaloni de stofă de culoare neagră sau gri și vor fi încălțați cu pantofi sport negri sau gri.

Art. 11 – Plata arbitrilor

Arbitrii FRFK sunt remuneraţi pentru prestaţia lor în funcţie de concursul la care arbitrează, după cum urmează:

Concurs Clasa E Clasa D Clasa C Clasa B Clasa A CCA
Internaţional 80 lei 90 lei 100 lei 110 lei 120 lei 130 lei
Naţional 60 lei 70 lei 80 lei 90 lei 100 lei 110 lei
Al României 60 lei 70 lei 80 lei 90 lei 100 lei 110 lei
Alte cupe 40 lei 50 lei 60 lei 70 lei 80 lei 90 lei

Arbitrii sunt liberi să încheie aranjamente private cu organizatorii de competiții pentru cazare, masă și drum.

Art. 12 – Recompense și sancțiuni

Pentru arbitraje competente şi corecte realizate in competiţiile interne şi internationale, cât şi pentru recunoaşterea contribuţiei unor arbitri la ridicarea prestigiului luptelor româneşti, Colegiul Central al Arbitrilor poate propune Biroului Federal acordarea următoarelor recompense:

Titlu de “Arbitru de Onoare al Federaţiei Române de Freestyle Kickboxing”, la retragerea din activitate;
Distincţia “Cel mai bun arbitru al anului”;
Alte distincţii, trofee, prime şi premii.

Pentru abateri de la regulamentul de arbitraj, de la Statutul şi regulamentele Federaţiei Romane de Freestyle Kickboxing, pentru arbitraje tendenţioase şi părtinitoare, pentru neprezentare la competiţiile la care sunt programaţi să arbitreze, pentru comentarea arbitrajelor efectuate de alţi arbitri, în afara cadrului oficial din CCA, pentru comportare necorespunzătoare faţă de oficialii Federaţiei, faţă de antrenori, sportivi şi spectatori, cât şi săvârşirea unor fapte care contravin spiritului sportiv, CCA poate înainta către Comisia de Disciplină propuneri cu următoarele sancţiuni:

Avertisment;
Suspendare temporară;
Retrogradare în clasă;
Suspendare definitivă din arbitraj.
a) Avertismentul se aplică arbitrilor care:
Se prezintă la concurs cu o ţinută necorespunzătoare;
Comit greşeli repetate neintenţionate care nu influenţează rezultatul unui meci;
Comit o greşeală intenţionată care nu influenţează rezultatul unui meci.
b) Suspendare pentru 1-2 concursuri se aplică arbitrilor care:
Comit neintenţionat greşeli repetate care influenţează rezultatul unuia sau mai multor meciuri. Când comite astfel de greşeli în cadrul unui concurs, delegatul (coordonatorul concursului) Federaţiei Române de Freestyle Kickboxing poate retrage dreptul arbitrului respectiv de a arbitra până la sfârşitul lui;
Comit intenţionat greşeli care influenţează rezultatul unui meci;
Nu se prezintă la o competiţie la care a fost programat, fără a anunţa din timp. În situaţii excepţionale, temeinic justificate, care au condus la neprezentarea arbitrului, împotriva acestuia nu se ia măsura de suspendare;
Se comportă nesportiv faţă de antrenori, sportivi sau spectatori.
c) Suspendare pentru 3-4 concursuri se aplică arbitrilor care:
Comit intenţionat greşeli care conduc la vicierea rezultatului unui meci în cadrul meciurilor finale (pentru titlul de campion naţional; adică pentru locurile I – II) de la campionatele naţionale de seniori, juniori sau cadeţi;
Comit intenţionat, în mod repetat, greşeli care influenţează rezultatele meciurilor;
Nu se prezintă de mai mult de două ori la concursurile la care sunt programaţi;
Se comportă necorespunzător faţă de oficialii Federaţiei;
Comentează cu arbitrii, antrenorii, sportivii, ziariştii sau alte persoane deciziile colegilor lor.
d) Retrogradarea în categorie se aplică arbitrilor care:
Comit intenţionat, repetat, grave greşeli care duc la vicierea rezultatelor unor meciuri;
Prin calitatea arbitrajelor pe care le prestează dovedesc că nu cunosc Regulamentul de lupte la nivelul categoriei pe care o deţin;
Se comportă necorespunzător faţă de oficialii Federaţiei;
Comentează cu arbitrii, antrenorii, sportivii, ziariştii sau alte persoane deciziile colegilor lor.
e) Suspendarea definitivă din arbitraj se aplică arbitrilor care prin arbitrajele pe care le prestează (o perioadă mai lungă de timp) aduc grave prejudicii sportului Freestyle Kickboxing și/sau FRFK.

Constituie contravenție de la reglementările legale, organizarea de cursuri și seminarii de arbitraj în Freestyle Kickboxing FRFK fără autorizarea CCA, care se sancționează cu suspendarea temporară sau definitivă a persoanelor implicate, în funcție de hotărârea CCA. La stabilirea sancțiunii se va ține seama de cauzele și gravitatea faptei, împrejurările în care a fost săvârșită, gradul de vinovăție, dacă este la prima abatere sau nu, etc. Sancțiunile de excludere din FRFK atrag după sine retragerea licențelor (de arbitraj, de grad în FRFK), decizii ce vor fi validate de către Biroul Federal.

Art. 13 – Altele

Orice alte situaţii ivite şi necuprinse în prezentul Regulament vor fi soluţionate de CCA, numai cu aprobarea Biroului Federal.

Modificarea prezentului Regulament se face numai de către Biroul Federal, la propunerea CCA.

Orice alte prevederi contrare prezentului Regulament de Organizare şi Desfăşurare a Activităţii Arbitrilor sunt nule.

Președinte CCA:

Vicepreședinte CCA:

Secretar CCA:

Director Departament Tatami:

Director Departament Ring:

Director Departamanet Muay Boran: