REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL COMISIEI DE APEL

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL COMISIEI DE APEL

A FEDERAȚIEI ROMÂNE DE FREESTYLE KICKBOXING

ROLUL ȘI ATRIBUȚIILE COMISIEI DE APEL

Art. 1.1 – Comisia de Apel are ca rol rezolvarea problemelor specifice, ce îi sunt repartizate, contribuind astfel la buna funcționare a federației.

COMPONENȚA COMISIEI DE APEL

Art. 2.1 – Comisia de Apel este formată din 3 membri: Președintele Comisiei și 2 membri.

Art. 2.2 – Toți membrii Comisiei de Apel sunt numiți de către Biroul Federal, pe o durată de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii.

Art. 2.3 – Președintele Comisiei de Apel trebuie să aibă studii în domeniul juridic.

Art. 2.4 – Candidaturile pentru Comisia de Apel vor fi depuse secretariatului federației, cu cel puțin 15 zile înainte de ședința de alegeri în care urmează să fie numiți membrii acesteia.

Art. 2.5 – La alegerea și numirea membrilor, se vor avea în vedere următoarele criterii:

aptitudinile, cunoștințele și capacitatea candidaților pentru activitatea pe care aceștia o vor desfășura în cadrul Comisiei;
vechimea în activitatea desfășurată;
rezultatele și contribuția la dezvoltarea și afirmarea Freestyle Kickboxing-ului în România;
comportarea și ținuta morală, pasiunea și disponibilitatea de a desfășura activități în cadrul Comisiei;
cunoașterea tuturor regulamentelor FRFK.

Art. 2.6 – Nu pot fi membri ai Comisiei de Apel cei care sunt și membrii Comisiei de Disciplină.

Art. 2.7 – Calitatea de membru încetează la cerere, atunci când membrul nu mai îndeplinește condițiile minime, sau la suspendarea lui ca membru FRFK de către Biroul Federal sau de către Adunarea Generală FRFK, conform procedurilor din Statut.

 

 

 

PROCEDURA DE FUNCȚIONARE A COMISIEI

Art. 3.1 – Comisia de Apel se reunește atunci când este declarat apel împotriva hotărârii luate de către Comisia de Disciplină.

Art. 3.2 – Comisia de Apel este singura instanță competentă să soluționeze apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunțate de către Comisia de Disciplină. În cazuri excepționale, pe baza unor probe noi, hotărârile Comisiei de Apel pot fi revăzute de către Biroul Federal, hotărârea acestuia fiind definitivă.

Art. 3.3 – Stabilirea datei și a locului în care se va desfășura ședința se va face de către Președintele Comisiei.

Art. 3.4 – Convocarea membrilor la ședință și transmiterea ordinii de zi se face cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte.

Art. 3.5 – Ședința este statutară cu prezența a minimum jumătate plus unu din membrii Comisiei.

Art. 3.6 – Problemele dezbătute în ședințele Comisiei de Apel se consemnează într-un proces verbal întocmit de către un membru al comisiei, semnat apoi de către toți membrii prezenți.

Art. 3.7 – Biroul Federal va fi apoi informat despre hotărârile luate în cadrul ședinței, printr-un raport al Președintelui Comisiei,  în maximum 7 zile de la desfășurarea ședinței.

Art. 3.8 – Ședințele Comisiei de Apel nu sunt publice.

Art. 3.9 – Ședințele sunt conduse în mod obligatoriu de către Președintele Comisiei de Apel.

Art. 3.10 – Membrii Comisiei de Apel sunt imparțiali și independenți în analizarea, judecarea și luarea deciziilor în cadrul problemelor pe care le soluționează și nu pot fi influențați în niciun fel de afinitatea sau apartenența la una dintre ramurile FRFK, precum și de eventualele relații personale cu participanții la proces.

Art. 3.11 – În afara ședințelor de soluționare, membrii Comisiei nu au dreptul să discute între ei sau cu persoane din afară, să dea detalii sau să-și exprime opinii în legătură cu o cauză aflată pe rol, cu dovezile depuse în dosar sau cu persoanele implicate.

Art. 3.12 – Membrii Comisiei care au vreun interes cu privire la soluționarea cauzei, sau care se dovedește că au primit daruri sau făgăduieli de daruri în vederea soluționării în mod favorabil a cauzei, sunt datori să îl înștiințeze pe Președintele Comisiei de Apel și să se abțină de la judecarea cauzei.

Art. 3.13 – În cazul în care Președintele are vreun interes cu privire la soluționarea cauzei, sau care se dovedește că a primit daruri sau făgăduieli de daruri în vederea soluționării în mod favorabil a cauzei, este dator să îl înștiințeze pe Secretarul General al FRFK și să se abțină de la judecarea cauzei, ședința Comisiei urmând a fi condusă de către un alt membru, ales de către Biroul Federal.

Art. 3.14 – Membrii Comisiei de la punctele de mai sus (3.12, 3.13), sunt considerați eliberați din oficiu, urmând ca în acest caz Biroul Federal să numească un alt membru, în condițiile prezentului regulament.

Art. 3.15 – Deciziile Comisiei se iau prin majoritate simplă de voturi exprimate de membrii Comisiei prezenți la ședință. Votul va fi luat în considerare și dacă este trimis prin e-mail. Niciun membru nu se poate abține.

Art. 3.16 – În caz de egalitate, votul Președintelui Comisiei de Apel are prioritate.

Art. 3.17 – În cazul în care un membru al Comisiei de Apel lipsește nemotivat de la 3 ședințe consecutive, el va fi considerat eliberat oficial din oficiu, urmând ca, în această situație, Biroul federal să numească un alt membru.

PROCEDURA DE SESIZARE A COMISIEI

Art. 4.1 – Comisia de Apel este sesizată printr-o cerere scrisă, adresată Comisiei de către părțile care se consideră vătămate. Cererea trebuie să cuprindă:

numele, domiciliul sau reședința persoanei fizice care face sesizarea, sau denumirea, sediul și dacă este cazul numărul certificatului de identificare sportivă pentru persoane juridice, precum și numărul de telefon al persoanei respective;
numele persoanei sau instituția reclamată;
obiectul și valoarea cererii, dacă este cazul, precum și calculul prin care s-a ajuns la determinarea valorii;
motivele de drept ale apelului pe care se sprijină fiecare sesizare, cu trimitere la înscrisurile doveditoare corespunzătoare, sau la alte probe;
numele, prenumele și adresa martorilor (dacă este cazul);
numărul și data hotărârii care se atacă;
semnătura părții sau a reprezentantului legal și ștampila, după caz.

Art. 4.2 – Cererea de apel adresată Comisiei de Apel, împreună cu înscrisurile doveditoare se transmite prin poștă cu confirmare de primire, prin firme de curierat, prin fax, sau se depune personal la secretariatul FRFK, în două exemplare, în termen de maxim 15 zile calendaristice, de la data comunicării hotărârii Comisiei de Disciplină. Dovada introducerii cererii de apel în termen se face cu numărul de înregistrare de la secretariat, cu recipisa oficiului poștal, sau cu datele din awb-ul firmei de curierat.

Art. 4.3 – Odată cu apelul, se va depune și dovada achitării taxei de soluționare în valoare de 300 de lei. Neachitarea taxei atrage drept sancțiune anularea cererii.

Art. 4.4 – În termen de 10 zile calendaristice, secretariatul va trimite sesizarea Comisiei de Apel, împreună cu dosarul primit de la Comisia de Disciplină, cu toate documentele depuse de părți și care au stat la baza pronunțării hotărârii.  Dosarul va fi legat, numerotat pe fiecare pagină și va cuprinde un opis al documentelor conținute. Același dosar va fi trimis și părții adverse în termen de 10 zile calendaristice de la momentul formulării apelului, cu mențiunea de a depune întâmpinare în termen de maxim 10 zile calendaristice de la primirea comunicării apelului.

Art. 4.5 – Întâmpinarea este obligatorie, iar nedepunerea ei în termenul prevăzut anterior, atrage decăderea acestei părți din dreptul de a mai propune probe și de a invoca excepții, în afara celor de ordine publică.

Art. 4.6 – Întâmpinarea, împreună cu actele aferente, va fi depusă în atâtea exemplare câte părți sunt, pentru comunicarea ei și un exemplar suplimentar pentru Comisia de Apel.

Art. 4.7 – Întampinarea va fi comunicată către părți. Dovezile de comunicare se depun la dosar.

Art. 4.8 – De la momentul comunicării întâmpinării, sau de la momentul expirării termenului pentru depunerea întâmpinării, Comisia trebuie să fixeze termenul de judecată în maximum 30 de zile calendaristice.

Art. 4.9 – Președintele Comisiei de Apel va cita părțile pentru termenul de judecată, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, sau prin firme de curierat, dovezile de comunicare urmând să fie atașate la dosar,

Art. 4.10 – Citarea și orice alte comunicări se fac, după caz, la adresa indicată de parte în cerere sau întâmpinare, în contractul și corespondența dintre părți sau la adresa aflată în evidențele registrului sportiv, pentru persoanele juridice. Orice schimbare de adresă nu va fi luată în considerare dacă nu a fost adusă la cunoștință, în scris, Comisiei de Apel.

Art. 4.11 – Citația și înscrisurile comunicate părților se consideră înmânate și în cazul în care destinatarul a refuzat primirea sau nu s-a prezentat la oficiul poștal pentru a le ridica, deși există dovada avizării sale.

JUDECAREA SESIZĂRII ȘI HOTĂRÂREA LUATĂ DE COMISIA DE DISCIPLINĂ

Art. 5.1 – Apelurile vor fi preluate în ordinea înregistrării la Comisia de Apel.

Art. 5.2 – Președintele Comisiei va respinge sesizarea dacă aceasta nu are taxa de examinare atașată, sau nu respectă termenul de inițiere a formulării apelului.

Art. 5.3 – Părțile pot participa la judecarea apelului personal sau prin reprezentanți cu procură specială, în formă autentică și pot fi asistate/reprezentate de avocați sau de consilieri juridici în temeiul legilor care guvernează aceste profesii.

Art. 5.4 – Oricare dintre părți poate cere ca litigiul să fie soluționat  în lipsă, pe baza actelor de la dosar, făcând această mențiune printr-o cerere.

Art. 5.5 – Lipsa nemotivată a apelantului și neprecizarea, în scris, că dorește judecarea și în lipsă, atrage după sine suspendarea judecării apelului.

Art. 5.6 – Comisia de Apel soluționează cauza pe baza propriei convingeri a membrilor acesteia, formată în urma analizării hotărârii atacate din punct de vedere procedural și regulamentar, a documentelor și materialelor aflate la dosarul cauzei, precum și a administrării oricăror altor probe noi solicitate de părți și încuviințate de Comisie. Ascultarea martorilor se face fără prestare de jurământ.

Art. 5.7 – Propunerea probelor noi se poate face numai prin cererea de apel sau prin întâmpinare, ori prin memorii depuse anterior primului termen de judecată. Probele care nu au fost cerute în aceste condiții nu vor mai putea fi invocate în cursul litigiului, în afară de cazurile în care necesitatea probei ar reieși din dezbateri, sau administrarea probei nu pricinuiește amânarea soluționării litigiului.

Art. 5.8 – În soluționare apelului, comisia are obligația de a se pronunța asupra tuturor motivelor de apel invocate.

Art. 5.9 – Procedura de judecată ia sfârșit prin pronunțarea unei hotărâri. Hotărârea se ia cu unanimitate de voturi, sau cu majoritatea voturilor în cazul unui dezacord. Membrul comisiei care a avut o altă părere își va redacta opinia separată, cu arătarea considerentelor pe care aceasta se sprijină.

Art. 5.10 – Deliberarea este secretă și aparține în mod exclusiv numai membrilor Comisiei de Apel.

Art. 5.11 – După deliberare și după stabilirea soluției, se întocmește un proces verbal al hotărârii, care va fi semnat de toți membrii Comisiei de Apel.

Art. 5.12 – Comisia de Apel poate păstra hotărârea Comisiei de Disciplină, caz în care va respinge apelul , îl va anula sau va constata perimarea lui.

Art. 5.13 – În cazul admiterii apelului, Comisia de Apel poate schimba parțial sau total hotărârea Comisiei de Disciplină.

Art. 5.14 – În cazul în care se constată că în mod greșit, Comisia de Disciplină a soluționat cauza fără a intra în judecata fondului, ori judecata s-a făcut în lipsa părții care nu a fost legal citată, Comisia de Apel va anula hotărârea atacată și va trimite cauza spre rejudecare Comisiei de Disciplină.

Art. 5.15 – Apelantului nu i se poate crea în propria cale de atac, o situație mai grea decât aceea din hotărârea atacată.

Art. 5.16 – Decizia Comisiei de Apel trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, temeiurile de fapt și de drept care au dus la admiterea sau respingerea apelului, soluția dată de instanța de apel, termenul în care se poate declara recursul și instanța competentă să îl judece, data pronunțării deciziei.

DISPOZIȚII FINALE

Art. 6.1 – Deciziile Comisiei de Apel vor fi puse în aplicare de către Biroul Federal.

Art. 6.2 – Dacă sancțiunile aplicate conțin și amenzi, nerespectarea de către părți a termenului prevăzut în hotărârea Comisiei de Apel, atrage suspendarea acestora din activitate până la data achitării acestor amenzi.

Art. 6.3 – Principiul constituțional privind accesul liber la justiție este garantat.

Art. 6.4 – Orice persoană, în condițiile în care se consideră lezată într-un drept al său, se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor sale legitime.

Art. 6.5 – Dispozițiile prezentului regulament se completează cu dispozițiile Legii nr. 551/2004, privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Disciplină Sportivă.

Art. 6.6 – Prezentul regulament a fost supus aprobării Biroului Federal al FRFK din data de 19.02.2017 și intră în vigoare în data de 20.02.2017.