REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL COMISIEI TEHNICE

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL COMISIEI TEHNICE

A FEDERAȚIEI ROMÂNE DE FREESTYLE KICKBOXING

ROLUL ȘI ATRIBUȚIILE COMISIEI TEHNICE

Art. 1.1 – Comisia Tehnică are ca rol formarea atât a sportivilor cât și a practicanților de Freestyle Kickboxing, formarea și promovarea tehnicienilor, realizarea unei concepții moderne și mai ales uniforme, în pregătirea tehnică, precum și ridicarea nivelului tehnic al tuturor membrilor federației.

Art. 1.2. – Atribuțiile acestei comisii sunt:

organizează cursuri tehnice de calificare și perfecționare pentru instructori și antrenori;
organizează și conduce stagii de pregătire, naționale și internaționale;
elaborează norme și regulamente în domeniul tehnic (inclusiv programa de examinare);
propune Biroului Federal cuantumul taxelor de examinare;
propune spre aprobare Biroului Federal, Regulamentul de examinare;
organizează și desfășoară examenele de grad;
stabilește criteriile de acceptare ale candidaților la examen și le înaintează Biroului Federal spre aprobare;
decide asupra validării sau invalidării gradelor acordate de alte federații;
completează carnetele de legitimare eliberate de FRFK, în urma examenelor de grad;
stabilește aspectul și formatul diplomelor de grad sau a altor certificate de natură tehnică;
acordă asistență tehnică tuturor cluburilor și secțiilor afiliate;
hotărăște în orice altă problemă legată de tehnică;
transmite propuneri și orientări metodice cu privire la pregătirea sportivilor în diferite perioade ale anului competițional;
colaborează cu celelalte Comisii FRFK la elaborarea calendarului sportiv, a regulamentelor competițiilor interne, a normelor de clasificare sportivă;
propune spre aprobare Biroului Federal reguli de atestare periodică a instructorilor și antrenorilor FRFK;
propune clasificarea sportivilor, în funcție de legislația aflată în vigoare.

Art. 1.2.1. – Atribuțiile Președintelui Comisiei Tehnice sunt:

răspunde de păstrarea și transmiterea Freestyle Kickboxing-ului;
stabilește relații pe linie tehnică, cu structurile similare din țară sau străinătate;
prezintă anual, în Adunarea Generală, un raport despre activitatea Comisiei Tehnice;
confirmă prin semnătura sa, valabilitatea tuturor actelor emise de Comisia Tehnică (diplome de grad, certificate, brevete, adeverințe, etc). Actele Comisiei Tehnice nu sunt valabile fără semnătura Președintelui Comisiei Tehnice. Pentru a fi valabile, gradele sau titlurile obținute în afara FRFK trebuie atestate de către Președintele Comisiei Tehnice. Atestarea se poate face cu sau fără examinare;
se asigură că examenele de grad se desfășoară conform Regulamentului de examinare.

Art. 1.3. – Competențele Comisiei Tehnice sunt:

membrii Comisiei Tehnice se perfecționează prin studierea lucrărilor de specialitate și participarea la cursuri și seminarii organizate de FRFK și de alte structuri similare din țară și din străinătate;
membrii Comisiei se documentează în privința noilor tendințe, tehnici și metode moderne de antrenament și pregătire a sportivilor;
colaborează cu celelalte comisii și colegii ale FRFK, privind elaborarea de tematici pentru diferitele stagii de pregătire și a modului de organizare a competițiilor, seminariilor și cursurilor.

COMPONENȚA COMISIEI TEHNICE

Art. 2.1. – Comisia Tehnică este alcătuită dintr-un președinte și 2 membri dintre antrenorii și instructorii membri ai FRFK și cu taxe la zi.

Art. 2.2. – Președintele Comisiei Tehnice este o persoană cu cel puțin 5 Dan în Freestyle Kickboxing și o vechime de cel puțin 5 ani în cadrul federației.

Art. 2.3. – Membrii Comisiei Tehnice trebuie să aibă cel puțin 2 Dan în Freestyle Kickboxing și vor fi aleși de către Biroul Federal, la propunerea președintelui Comisiei Tehnice, pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii.

Art. 2.4. – Președintele Comisiei Tehnice, este propus de către Biroul Federal, pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii.

Art. 2.5. – Calitatea de membru încetează la cerere, atunci când membrul nu mai îndeplinește condițiile minime, sau la suspendarea lui ca membru FRFK de către Biroul Federal sau de către Adunarea Generală FRFK, conform procedurilor din Statut.

PROCEDURA DE FUNCȚIONARE A COMISIEI

Art. 3.1. – Comisia Tehnică se reunește de câte ori este nevoie, dar cel puțin 1 dată pe an.

Art. 3.2. – Stabilirea datei și a locului în care se va desfășura ședința se va face de către Președintele Comisiei.

Art. 3.3. – Ordinea de zi a ședințelor Comisiei Tehnice se stabilește de către Președintele Comisiei Tehnice și se aprobă de către Președintele Federației.

Art. 3.4. – Convocarea membrilor la ședință și transmiterea ordinii de zi se face cu cel puțin 20 de zile înainte.

Art. 3.5. – Ședința este statutară cu prezența a minimum jumătate plus unu din membrii Comisiei.

Art. 3.6. – Ședințele se vor desfășura pe baza unei ordini de zi, care va cuprinde:

apelul celor convocați;
constatarea legalității ședinței;
citirea recomandărilor sau hotărârilor consemnate în procesul verbal al precedentei ședințe și aprecierea modului în care au fost îndeplinite;
abordarea tematicii propuse;
discuții, propuneri, concluzii.

Art. 3.7. – Responsabilitatea individuală a membrilor Comisiei Tehnice va fi stabilită în cadrul fiecarei ședințe.

Art. 3.8. – Deciziile Comisiei se iau prin majoritate simplă de voturi exprimată de membrii Comisiei prezenți la ședință. Votul va fi luat în considerare și dacă este trimis prin e-mail.

Art. 3.9. – În caz de egalitate, votul Președintelui Comisiei Tehnice are prioritate. Hotărârile Comisiei Tehnice sau deciziile Președintelui Comisiei Tehnice sunt definitive și nu pot fi contestate.

Art. 3.10. – Membrii Comisiei Tehnice care lipsesc la 50% din ședințele desfășurate pe parcursul unui an, vor fi înlocuiți de către Biroul Federal, la propunerea Comisiei Tehnice.

Art. 3.11. – Problemele dezbătute în ședințele Comisiei Tehnice se consemnează într-un proces verbal întocmit de către un membru al comisiei, semnat apoi de către toți membrii prezenți.

Art. 3.12. – Biroul Federal va fi apoi informat despre hotărârile luate în cadrul ședinței, printr-un raport al Președintelui Comisiei,  în maximum 7 zile de la desfășurarea ședinței.

Art. 3.13. – Toate problemele legate de tehnică, și care nu sunt reglementate de prezentul Regulament sau de Regulamentul de examinare, vor fi decise de Președintele Comisiei Tehnice. Decizia acestuia este definitivă și fără drept de apel.

ABATERI

Art. 4.1. – Se consideră abateri, faptele săvârșite cu vinovăție și rea voință, în ceea ce privește nerespectarea normelor generale de bază, denigrarea sau oricare alte forme de manifestare care nu sunt conform principiilor generale ale FRFK și care aduc atingere imaginii sale, cât și a federației, respectiv a organizațiilor la care aceasta este afiliată.

Art. 4.2. – Se consideră abatere reprezentarea Comisiei, fără a avea un mandat valabil pentru aceasta.

Art. 4.3. – Abaterile realizate de membrii Comisiei sunt dezbătute în cadrul acesteia, dacă sunt minore, respectiv în cadrul Biroului Federal dacă acestea sunt majore, obligația sesizării acestuia revenind Președintelui Comisiei Tehnice, sau a unui membru al acestei Comisii.

Art. 4.4. – Sancțiunile pentru abateri sunt:

avertisment;
suspendarea din Comisie;
suspendarea din toate funcțiile FRFK;
excluderea din FRFK, ca membru.

DISPOZIȚII FINALE

Art. 5.1. – Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor membrilor Comisiei.

Art. 5.2. – Prezentul regulament a fost supus aprobării Biroului Federal al FRFK din data de 19.02.2017 și intră în vigoare în data de 20.02.2017.