KARATE

GOSHIN JUTSU – SELF DEFENSE
(252) -12 ANI (253) -16 ANI (254) +16 ANI ANI
KIHON
-6 ANI – BAIETI: -7 ANI – BAIETI: 7-8 ANI – BAIETI: 9-10 ANI – BAIETI: 11-12 ANI – BAIETI:
OPEN. OPEN. KYU 9/8
KYU 7/6
KYU 9/8
KYU 7/6
KYU 9/8
-6 ANI – FETE: -7 ANI – FETE: 7-8 ANI – FETE: 9-10 ANI – FETE: 11-12 ANI – FETE:
OPEN. OPEN. KYU 9/8
KYU 7/6
KYU 9/8
KYU 7/6
KYU 9/8
KATA
7-8 ANI – BAIETI: 9-10 ANI – BAIETI: 11-12 ANI – BAIETI: 13-14 ANI – BAIETI: 15-17 ANI – BAIETI:
KYU 9
KYU 8
KYU 7
KYU 6
KYU 5/4
+ 3 KYU
.
KYU 9
KYU 8
KYU 7
KYU 6
KYU 5/4
+ 3 KYU
.
KYU 9/8
KYU 7/6
KYU 5/4
+ 3 KYU
.
KYU 9/8/7
KYU 6/5/4
+ 3 KYU
.
KYU 9/8/7
KYU 6/5/4
+ 3 KYU
.
7-8 ANI – FETE: 9-10 ANI – FETE: 11-12 ANI – FETE: 13-14 ANI – FETE: 15-17 ANI – FETE:
KYU 9
KYU 8
KYU 7
KYU 6
KYU 5/4
+ 3 KYU
.
KYU 9
KYU 8
KYU 7
KYU 6
KYU 5/4
+ 3 KYU
.
KYU 9/8
KYU 7/6
KYU 5/4
+ 3 KYU
.
KYU 9/8/7
KYU 6/5/4
+ 3 KYU
.
KYU 9/8/7
KYU 6/5/4
+ 3 KYU
.
TRADITIONAL KATA
-7 ANI – BAIETI: 7-8 ANI – BAIETI: 9-10 ANI – BAIETI: 11-12 ANI- BAIETI: 13-14 ANI – BAIETI: 15-18 ANI – BAIETI: + 18 ANI – BAIETI:
(319) 9-7 kyu.
(320) 6-4 kyu.
(321) 3 kyu – dan.
(325) 9-7 kyu.
(326) 6-4 kyu.
(327) 3 kyu – dan.
(331) 9-7 kyu.
(332) 6-4 kyu.
(333) 3 kyu – dan.
(337) 9-7 kyu.
(338) 6-4 kyu.
(339) 3 kyu – dan.
(343) 9-7 kyu.
(344) 6-4 kyu.
(345) 3 kyu – dan.
(349) 9-7 kyu.
(350) 6-4 kyu.
(351) 3 kyu – dan.
(355) 9-7 kyu.
(356) 6-4 kyu.
(357) 3 kyu – dan.
-7 ANI – FETE: 7-8 ANI – FETE: 9-10 ANI- FETE: 11-12 ANI- FETE: 13-14 ANI- FETE: 15-18 ANI – FETE: + 18 ANI- FETE:
(322) 9-7 kyu.
(323) 6-4 kyu.
(324) 3 kyu – dan.
(328) 9-7 kyu.
(329) 6-4 kyu.
(330) 3 kyu – dan.
(334) 9-7 kyu.
(335) 6-4 kyu.
(336) 3 kyu – dan.
(340) 9-7 kyu.
(341) 6-4 kyu.
(342) 3 kyu – dan.
(346) 9-7 kyu.
(347) 6-4 kyu.
(348) 3 kyu – dan.
(352) 9-7 kyu.
(353) 6-4 kyu.
(354) 3 kyu – dan.
(358) 9-7 kyu.
(359) 6-4 kyu.
(360) 3 kyu – dan.
TRADITIONAL TEAM KATA
11-14 ANI: 15-18 ANI:
(361) 2 BAIETI + 1 girl. (362) 2 BAIETI + 1 girl.
KUMITE
-6 ANI – BAIETI: -7 ANI – BAIETI: 7-8 ANI – BAIETI: 9-10 ANI – BAIETI: 11-12 ANI – BAIETI: 13-14 ANI – BAIETI: 15-17 ANI – BAIETI:
OPEN. OPEN. KYU 9/8/7
+ 6 KYU.
KYU 9/8/7
+ 6 KYU.
KYU 9/8/7
+ 6 KYU.
KYU 9/8/7/6
+ 5 KYU.
KYU 9/8/7/6
+ 5 KYU.
-6 ANI – FETE: -7 ANI – FETE: 7-8 ANI – FETE: 9-10 ANI – FETE: 11-12 ANI – FETE: 13-14 ANI – FETE: 15-17 ANI – FETE:
OPEN. OPEN. KYU 9/8/7
+ 6 KYU.
KYU 9/8/7
+ 6 KYU.
KYU 9/8/7
+ 6 KYU.
KYU 9/8/7/6
+ 5 KYU.
KYU 9/8/7/6
+ 5 KYU.
TRADITIONAL KUMITE
-7 ANI – BAIETI: 7-8 ANI – BAIETI: 9-10 ANI – BAIETI: 11-12 ANI- BAIETI: 13-14 ANI – BAIETI: 15-18 ANI – BAIETI: + 18 ANI – BAIETI:
(363) open. (365) open. (367) open. (369) -150 cm.
(370) + 150 cm.
(373) -155 cm.
(374) + 155 cm.
(377) -50 kg.
(378) -60 kg.
(379) -75 kg.
(383) open.
-7 ANI – FETE: 7-8 ANI – FETE: 9-10 ANI- FETE: 11-12 ANI- FETE: 13-14 ANI- FETE: 15-18 ANI – FETE: + 18 ANI- FETE:
(364) open. (366) open. (368) open. (371) -150 cm.
(372) + 150 cm.
(375) -155 cm.
(376) + 155 cm.
(380) -50 kg.
(381) -60 kg.
(382) -75 kg.
(384) open.
TRADITIONAL TEAM KUMITE
13-14 ANI: 15-18 ANI:
(385) 2 BAIETI + 1 FATA (386) 2 BAIETI + 1 FATA